Konkurs ofert 2013


REGULAMIN KONKURSU OFERT

NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE

DOŻYWIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JANUSZA KORCZAKA

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚWIADCZENIA USŁUG

GASTRONOMICZNYCH DLA LUDNOŚCI


Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej http://sp10.bip.gmwodzislawsl.finn.pl/

oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka,

oś. XXX lecia PRL 63, 44-286 Wodzisław Śląski.


Część I. Informacje ogólne.

1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu.

1.1 Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim

44-286 Wodzisław Śląski

oś. XXX lecia PRL 63

tel./fax 32 456 54 50


1.2 Zamawiający ogłasza konkurs ofert na:

"Dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie dożywiania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śl. z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności".


2. Przedmiot konkursu

2.1 Po wydzierżawieniu od szkoły pomieszczeń kuchni Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia stołówki na następujących zasadach:

- codzienne przygotowanie posiłków ze świeżych produktów na terenie placówki (zgodnie z normami żywieniowymi )

- wydawanie obiadów dla uczniów i pracowników szkoły, w godz. od 11.00 do 14.00

(ilość wydawanych obiadów : maj 2012-160szt ; maj 2013- 43szt ) z wyłączeniem dni wolnych od nauki,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie jadalni i kuchni zgodnie z wymogami

odpowiednich służb,

- doposażenie na własny koszt dzierżawionych pomieszczeń w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i po jej wygaśnięciu własnością Oferenta)

- na własny koszt Oferent będzie przeprowadzał konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń, malowanie i drobne naprawy użytkowanych pomieszczeń, roboty instalacyjne związane z ewentualnym montażem urządzeń i ich montaż: wodomierza, licznika do pomiaru zużytej energii elektrycznej,gazu.

2.2 Łączna powierzchnia kuchni i "wydawki" wynosi 125 m2.

Szczegółowy wykaz wyposażenia znajdującego się w dzierżawionych pomieszczeniach zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Oferent będzie ponosić poza czynszem koszty opłat eksploatacyjnych takich jak: energia elektryczna (z licznika), gaz (z licznika), woda i kanalizacja (z licznika) oraz wywóz odpadów komunalnych (50% wartości faktur wystawionych przez wykonawcę usługi) lub zakupi własny kontener na odpady i indywidualnie będzie regulował opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

2.3 Proponowana ilość obiadów ma charakter orientacyjny służący do porównania i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony zamawiającego zobowiązania do zakupu obiadów w podanej ilości. Oferentowi nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu innej ilości obiadów.


Część II. Termin realizacji umowy:

Wymagany termin realizacji umowy - 01.09.2013 r. - 30.06.2014 r. z możliwością przedłużenia umowy za zgodą obu stron.


Część III. Opis sposobu przygotowania oferty:

3. Dokumenty składające się na ofertę.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu) ,

2. ksero dowodu wpłaty wadium,

3. dokumenty uwiarygodniające Oferenta stosownie do pkt.7 niniejszych warunków.

4. postać oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach konkursu.

- Oferent wyliczy wartość oferty na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów. Wizji lokalnej Oferenci dokonają indywidualnie.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby/ uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta.

Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

Oferta sporządzona przez Oferenta musi zawierać:

a/ propozycję średniej dziennej ceny za obiad.

Cena obiadu obejmować musi wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem

b/ propozycję dotyczącą wysokości czynszu dzierżawnego za okresy miesięczne z tytułu

dzierżawy pomieszczeń i wyposażenia kuchni.

5. Opakowanie i oznakowanie ofert.

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śl.

oś. XXX lecia PRL 63 , 44-286 Wodzisław Śląski.

oraz następująco oznakowana:

Oferta konkursowa (zamienna, względnie wycofanie oferty).

"Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie dożywiania w Szkole Podstawowej Nr 10 im Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności"

"Nie otwierać przed: 10.06.2013 godz. 12.00"

Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.


Część IV. Warunki wymagane od wykonawców i dokumenty uwiarygodniające.

6. Oferent musi spełniać następujące warunki:

- Oferent posiada doświadczenie podobne do przedmiotu przetargu.

- Oferent musi być podmiotem gospodarczym, tj. musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, do ewidencji działalności gospodarczej i działać na podstawie ustawy o działalności gospodarczej lub Kodeksu Spółek Handlowych,

- Oferent zobowiązań dotyczących przygotowania posiłku dla uczniów nie może powierzyć innemu podmiotowi bez zgody zamawiającego.

7. Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do ofert następujące dokumenty

potwierdzające spełnienie w/w warunków:

Z-1/ Aktualne zaświadczenie/ z datą wystawienia nie później niż 6 miesięcy licząc od daty składania ofert/ z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające ze profil działania Oferenta odpowiada profilowi działalności objętej postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. W przypadku Oferenta będącego spółką cywilna obowiązuje załączenie umowy spółki.

Z-2/ oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym

Z-3/ ksero pokwitowania wpłaty wadium.

Z-4/ Wykaz realizacji podobnych do przedmiotu konkursu , np. prowadzenie stołówki.

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.


Część V. Kryteria oceny oferty.

8. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu

następujących elementów:

- propozycja Oferenta - najniższa cena za przygotowanie jednego obiadu w cyklu tygodniowym (min 3 dania mięsne, 1 danie bezmięsne, 1 zupa),

- propozycja wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy pomieszczeń i wyposażenia stołówki/ brutto/ za okresy miesięczne.

Współczynniki wag do w/w kryteriów wynoszą:

- propozycja Oferenta ceny za przygotowanie jednego obiadu - 80%,

- wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń stołówki i wyposażenia 20%.

9. Sposób oceny ofert.

a/ najkorzystniejsza cena za przygotowanie 1 obiadu, minimalizacja wg zasady:

Pc = (O min / O bad) x Kp x Wc

gdzie :

O min - oznacza najniższą oferowaną cenę brutto za 1 obiad wśród złożonych ofert,

O bad - oznacza cenę brutto za 1 obiad w badanej ofercie,

K p - oznacza jednolitą skalę punktową (100 pkt),

W c - oznacza wagę kryterium oceny.

b/ najkorzystniejsza wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń stołówki

i wyposażenia:

P cs = ( S bad / S max ) x Kp x Wc

gdzie:

S max - oznacza najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń

stołówki i wyposażenia

S bad - oznacza wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń stołówki

i wyposażenia w badanej ofercie,

K p - oznacza jednolitą skalę punktową (100 pkt),

W c - oznacza wagę kryterium oceny.


Część VI. Warunki umowy na wykonanie zamówienia.

10. Szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione muszą być w przyszłej umowie z wybranym oferentem zamieszczone są w załączniku Nr 4 - wzór umowy.


Część VII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

11. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 zł

(słownie: pięćset złotych ). Wadium jest wnoszone w pieniądzu. Należy je wpłacić na konto

BANK PEKAO SA O/RYBNIK 18 1240 4357 1111 0010 3972 4244

Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert tj. do 10.06.2013 r. do godz. 12.00

12. Zwrot wadium:

a/ zamawiający dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

- zawarcia umowy,

- unieważnienia przez zamawiającego konkursu,

b/ zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium w ciągu 3 dni od zgłoszenia pisemnego wniosku przez Oferenta:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

- którego oferta została uznana za nieważną.

13. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta lub przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.


Część VIII. Termin i miejsce składania ofert.

14. Oferty muszą być złożone na adres podany w ogłoszeniu o konkursie nie później niż do dnia 10.06.2013 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim oś. XXX lecia PRL 63. 44-286 Wodzisław Śląski.

Oferty złożone po wyżej podanym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia i bez otwierania. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania w sekretariacie szkoły, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia (dzień, godzina).


Część IX. Tryb udzielania wyjaśnień warunków konkursu.

15. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów konkursowych.

Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w sekretariacie szkoły
w godz. 8.00 - 14.00.

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów konkursowych w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.

16. Nie przewiduje się zorganizowanego spotkania z Oferentami.

Wizji lokalnej dokona Oferent indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Dyrekcją Szkoły.

17. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest p. dyrektor szkoły Irena Bukowska


Część X. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat Oferenta.

18. Otwarcie ofert.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.06.2013 r. o godz. 1215 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert jest jawne.

19. Informacje na temat Oferenta i ceny ofert.

Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa Oferenta wraz z proponowaną ceną za poszczególne składniki przedmiotu oferty.

Formalną przyczyna nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchybień:

- oferta wpłynęła od wykonawcy, który nie może brać udziału w konkursie,

- nie została zachowana prawidłowa forma ofert,

- oferta została złożona po terminie składania ofert,

- oferty, które nadeszły pocztą w kopertach uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Oferentom bez rozpatrzenia,

- brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt.7 regulaminu jak wymagane składniki oferty,

- Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń,

- Oferent nie spełnił innych wymagań określonych w regulaminie w szczególności nie wniósł wadium.

Po otwarciu ofert zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia ewentualnych dodatkowych wyjaśnień odnośnie złożonych ofert.

Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Część XI. Tryb ogłoszenia wyników w konkursie, tryb zawarcia umowy.

20. Wyboru oferenta dokona komisja konkursowa.

21. Komisja dokona analizy złożonych ofert, wspólnie dokonując punktacji zgodnie z ustalonymi w regulaminie kryteriami i wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.

22. Ogłoszenie wyników konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń obok gabinetu dyrektora szkoły oraz na stronie internetowej szkoły http://sp10.bip.gmwodzislawsl.finn.pl/ wskazując firmę (nazwę i jej siedzibę),

której ofertę wybrano oraz cenę.

23. Zawarcie umowy.

W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany Oferent powinien przybyć we wskazane przez zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy, pod rygorem utraty wadium.


Zatwierdzono dnia 27.05.2013 r

DYREKTOR Irena Bukowska


Załączniki Warunków Konkursu

Z-1. Wykaz sprzętu i wyposażenia.

Z-2. Wzór ofert

Z-3. Projekt umowy

Załącznik nr 1

Wykaz sprzętu i wyposażenia znajdującego się w wynajmowanych pomieszczeniach stołówki i kuchni

Lp.

Nazwa towaru-wyrobu

Ilość

Uwagi

1.

Kuchenka 1 paln. GH-115/1500W(elektr.)

1

inne pomieszczenia kuchenne

2.

Lodówka "Mińsk"

1

magazyn

3.

Chłodziarka

1

chłodnia

4.

Zamrażarka Elektrolux

1

chłodnia

5.

Krajalnica do chleba

2

magazyn

6.

Obieraczka O2P-15,5 ze spłuczką

1

inne pomieszczenia kuchenne

7.

Szatkownica

1

kuchnia

8.

Robot MPM "Kasia"

1

kuchnia

9.

Kuchnia gazowa

1

kuchnia

10.

Taboret gazowy

3

kuchnia

11.

Patelnia elektryczna

2

kuchnia

12.

ARISTON-gazowy bojler SGA PL80

1

piwnica

13.

Podgrzewacz BEMAR stołowy MVB 20l

1

kuchnia

14.

Pojemnik + pokrywka GN 1/2- 200

4

komplet z podgrzewaczem

15.

Zmywarka gastronomiczna Fi-60

1

kuchnia

16.

Zmywarka

1

kuchnia

17.

Pralka wirnikowa

1

nne pomieszczenia kuchenne

18.

Maszynka do mięsa

1

kuchnia

19.

Zlewozmywak 1-komorowy aluminiowy

1

kuchnia

20.

Zlewozmywak 2-komorowy aluminiowy

2

kuchnia

21.

Stoły aluminiowe

2

kuchnia

22.

Stolnica

2

kuchnia

23.

Segment kuchenny

1 kpl.

4 szafki wiszące, 7 stojących

24.

Waga kuchenna

1

magazyn

25.

Gaśnica GP-ABC

1

kuchnia

26.

Gaśnica GP-ABC

1

przy bojlerze, piwnica

27.

Zlew dwukomorowy z szafką

1

kuchnia

28.

Apteczka

1

inne pomieszczenia k.

29.

Wieszak

1

j.w.

30.

Stoliki

9

kuchnia i inne pomieszczenia k.

31.

Szafy

3

j.w.

32.

Krzesła

4

j.w.

33.

Taborety

6

j.w.

34.

Biurko

1

inne pomieszczenia kuchenne

35.

Segment

1

j.w.

36.

Kosze na śmieci

4

kuchnai i inne pomieszczenia k.

37.

Wanna

1

łazienka

38.

Umywalka

1

j.w.

39.

Muszla klozetowa

1

j.w.

40.

Stoliki świetlicowe

18

stołówka

41.

Krzesła świetlicowe

49

j.w.

Garnki, naczynia, sztućce i pozostały drobny sprzęt kuchenny zostaną przekazane dodatkowym protokołem inwentaryzacyjnym.


Załącznik nr 2

/nazwa i adres oferenta/


OFERTA


Szkoła Podstawowa Nr 10

im. Janusza Korczaka

oś. XXX lecia PRL 63

44-286 Wodzisław Śl.


Nawiązując do ogłoszenia o konkursie, zamieszczonego na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka

oś. XXX lecia PRL 63 w Wodzisławiu Śląskim.

I. Oferujemy

"Dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie dożywiania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka oś. XXX lecia PRL 63 w Wodzisławiu Śląskim.

z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności".

II. Oferujemy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynagrodzenie umowne

( łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie poszczególnych usług:

1. - propozycja Oferenta ceny 1 obiadu ................... zł,

2. - propozycja wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń stołówki

i wyposażenia (brutto ................... zł) miesiąc ,

3. propozycje prowadzonych dodatkowych działalności to:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

5. Wyrażam zgodę na ponoszenie opłat za korzystanie z pomieszczeń objętych dzierżawą.

III. Oferujemy wykonanie całości zadania w terminie od ................do ...............

IV. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją konkursową. Do dokumentów nie wnosimy zastrzeżeń. Dokonaliśmy wizji lokalnej.

V. Wadium w kwocie ................ zł zostało uiszczone w dniu ................. w formie ............................ . Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy.

VI. Informujemy, że płatności regulowane będą na rachunek w banku.

VII. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania konkursu do zawarcia umowy w ciągu 3 dni od daty zakończenia konkursu i otrzymania pisma akceptującego.

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do wpłaconego wadium.

Dnia............................


..............................

/podpis upełnomocnionych

przedstawicieli firmy oferenta/

.....................................

.....................................

/ nazwa i adres firmy oferenta/

Załącznik nr 3UMOWA


Zawarta w dniu ............. pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 10 im Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śl. zwanej dalej Wydzierżawiającym reprezentowanym przez:

1. mgr Irena Bukowska - Dyrektora Szkoły

a

..............................................................................

zwanym dalej Dzierżawcą reprezentowanym przez:

1. .........................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Wydzierżawiający zleca a Dzierżawca przyjmuje do wykonania czynności związane z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzeniem dożywiania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności .


Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:

Regulamin konkursu na dzierżawę stołówki szkolnej - zał.nr1,

Oferta wykonawcy - zał.nr2.


CZĘŚĆ I - DZIERŻAWA I PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

§ 1

1.Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę Dzierżawcy pomieszczenia kuchni wraz z wyposażeniem ( kuchni i "wydawkę") o łącznej powierzchni 125 m2 znajdujące się

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śl.

oś. XXX lecia PRL 63 , 44-286 Wodzisław Śląski.


§ 2

1.Pomieszczenia wraz z wyposażeniem wykorzystywane będą przez Dzierżawcę na cele związane z działalnością gastronomiczną i handlową.

2. Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia dożywiania na następujących zasadach:

a/ codzienne przygotowanie (zgodnie z normami żywieniowymi w poszczególnych grupach wiekowych)

b/ wydawanie obiadów dla uczniów i pracowników szkoły w godz. od 11.00 do 14.00, z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminu wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron,

c/ utrzymanie czystości i porządku na terenie jadalni i kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb,

d/ doposażenie na własny koszt dzierżawionych pomieszczeń w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i po jej wygaśnięciu własnością Dzierżawcy),

e/ na własny koszt Dzierżawca będzie przeprowadzał konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń, malowanie i drobne naprawy użytkowanych pomieszczeń, roboty instalacyjne związane z ewentualnym montażem urządzeń i ich montaż: wodomierza, licznika do pomiaru zużytej energii elektrycznej,

f/ Zobowiązań związanych z przygotowaniem posiłków dla uczniów Dzierżawca nie może powierzać innemu podmiotowi.

g/ Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego kontrolowania wielkości porcji żywieniowych i upoważnia do przeprowadzania tych czynności przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz nauczycieli

h/ Dzierżawca zobowiązany jest ustawić w miejscu wydawania posiłków wagę, która umożliwi przedstawicielom samorządu uczniowskiego kontrolowanie wielkości wydawanych porcji żywieniowych. Obok wagi umieszczona będzie tablica informacyjna z aktualnym menu z wyszczególnieniem wagowym wydawanych porcji żywieniowych.

3. Dzierżawca w dzierżawionych pomieszczeniach może świadczyć usługi dla ludności / np. sprzedaż obiadów/. Może organizować imprezy okolicznościowe za każdorazową zgodą Wydzierżawiającego.

4. Wydzierżawiający będzie korzystał z jadalni w godzinach wydawania posiłków dla uczniów i pracowników tj. od godz. 11.00 do 14.00


§ 3

1. Dzierżawca zobowiązuje się, że:

- średnia cena ( brutto) obiadu dla jednego ucznia przez okres od 01.09.2013r. do 30.06.2014r. wynosić będzie ..................... zł.


§ 4

1. Z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie uiszczał czynsz dzierżawny wg zasad określonych w II części umowy.

2. Dzierżawca zobowiązuje się ponosić poza czynszem dzierżawnym opłaty dodatkowe za: energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości,

3. Opłaty za nośniki energii, wymienione w § 4 ust.2 Dzierżawca będzie dokonywać w następujących proporcjach:

- energia elektryczna- wg wskazań licznika /ryczałt *

- gaz- wg wskazań licznika

- woda, kanalizacja- wg wskazań licznika/ ryczałt *

- wywóz odpadów komunalnych - 50% w stosunku do wartości faktur wystawionych przez wykonawcę usługi* / lub zakupi na własny koszt kontener i indywidualnie będzie regulował

opłaty z wykonawcą usługi*

(*wybrać odpowiednią opcję)

4. Należność dotyczącą w/w opłat Dzierżawca zobowiązany jest wpłacać na konto Wydzierżawiającego po obciążeniu go rachunkiem.


§ 5

1. Dzierżawione pomieszczenia użytkowane będą przez Dzierżawcę bez prawa dokonywania zmian w ich konstrukcji.

2. Ewentualne planowane adaptacje powinny być każdorazowo uzgodnione z Wydzierżawiającym w formie pisemnego aneksu do umowy.

3. Dzierżawca nie może oddawać dzierżawionych pomieszczeń w podnajem osobom trzecim.

§ 6

1. Dzierżawca zobowiązuje się używać dzierżawione pomieszczenia w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu przy przestrzeganiu przepisów ppoż., bhp, SANEPID-u.

2. Wszelkie uchybienia w przestrzeganiu wymogów naznaczonych przepisami określonymi w ust. 1 obciążają Dzierżawcę.

3. Koszty utrzymania czystości i porządku w dzierżawionych pomieszczeniach obciążają Dzierżawcę.


§ 7

1. Przedmiotem dzierżawy są urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach wynajętych niniejszą umową, opisanych w § 1.

2. Szczegółowy wykaz urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert.


§ 8

1. Dzierżawca użytkował będzie dzierżawione urządzenia z należytą starannością i zgodnie z przyjętymi warunkami technologicznymi.


§ 9

1. Konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 wykonywał będzie Dzierżawca na swój koszt z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tego typu urządzeń, malowanie i drobne naprawy użytkowanych pomieszczeń, roboty instalacyjne związane z ewentualnym montażem urządzeń i ich montaż : wodomierza, licznika energii elektrycznej,

2. Dzierżawca w przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży sprzętu wymienionego w § 7 umowy, zobowiązuje się odkupić nowy sprzęt tej samej klasy.


§ 10

1. Dzierżawca zobowiązuje się doposażyć na własny koszt dzierżawione pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności określonej niniejszą umową.

2. Właścicielem urządzeń określonych w ust.1 pozostaje Dzierżawca.


§ 11

Dzierżawca może dokonywać zmiany w dzierżawionych pomieszczeniach urządzeń wyłącznie za zgodą Wydzierżawiającego.


CZĘŚĆ II

Postanowienia końcowe dotyczące części I umowy


§ 12

1. Strony ustalają, że miesięczna stawka czynszu dzierżawnego (brutto) wynosić będzie ............................... zł, (słownie ..........................)

2. Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia co miesiąc czynszu dzierżawnego oraz wpłaty na konto Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim po obciążeniu go rachunkiem w terminie 7dni.

3. W okresie ferii zimowych Dzierżawca nie ponosi kosztów czynszu dzierżawnego.


§ 13

Dzierżawca zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Wydzierżawiającego następujące kary umowne:

- za rozwiązanie umowy z winy Dzierżawcy - pięciokrotna wartość czynszu

- za organizowanie imprezy bez zgody Wydzierżawiającego- trzykrotna wartość czynszu


§ 14

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.09.2013r.do 30.06.2014r.


§ 15

Dla zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy Dzierżawca wnosi zabezpieczenie w gwarancjach ubezpieczeniowych o wartości 1.500 zł.


§ 16

Umowa niniejsza może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron.


§ 17

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca narusza postanowienia umowy, a w szczególności:

- nie podjął realizacji umowy,

- pomimo pisemnych zastrzeżeń nie wywiązuje się z warunków umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy,

- zalega z czynszem lub opłatą za jeden okres płatności lub w inny sposób narusza postanowienia umowy.


§ 18

W przypadku rozwiązania umowy Dzierżawca zobowiązany jest do niezwłocznego opróżnienia lokalu i przekazania do dyspozycji Wydzierżawiającemu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy. Powyższy termin dotyczy również zwrotu Wydzierżawiającemu dzierżawionego wyposażenia będącego jego własnością.


§ 19

W przypadku nie uiszczenia w terminie czynszu dzierżawnego naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę .


§ 20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają wzajemnych uzgodnień w formie aneksów pod rygorem nieważności.


§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 22

Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.


§ 23

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Dzierżawca, dwa Wydzierżawiający.

Wydzierżawiający Dzierżawca
Zmiana Regulaminu konkursu ofert

03‑06‑2013 09:51:04

Zmiana Regulaminu konkursu ofert (dotyczy uściślenia miejsca oraz norm żywieniowych przygotowywania posiłków).


2.1 Po wydzierżawieniu od szkoły pomieszczeń kuchni Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia stołówki na następujących zasadach:

- codzienne przygotowanie posiłków ze świeżych produktów na terenie placówki (zgodnie z normami żywieniowymi ).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
IB , w dniu:  27‑05‑2013 13:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Irena Bukowska , w dniu:  27‑05‑2013 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑06‑2013 09:54:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie