'Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony dla zadania pod nazwą: "Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę

w 2014 roku"Zatwierdził:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10

Im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim

Irena BukowskaZałączniki:

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące osób fizycznych,

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

5. Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług,

6. Załącznik nr 6 - wzór umowy.

I. Nazwa oraz adres ZamawiającegoSzkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka

Osiedle XXX-Lecia PRL 63, 44-286 Wodzisław Śląski

tel.: 32 4565450

fax.: 32 4565450

NIP: 647-21-29-170

E-mail: sp10@wodzislaw-slaski.pl

adres internetowy: www.sp10.wodzislaw-slaski.plII. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.III. Informacje ogólne

1. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka znajdująca się na osiedlu XXX-Lecia PRL 63, 44-286 Wodzisław Śląski, zwana w dalszej części "Zamawiającym", zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: "Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę w 2014 roku".

2. Rodzaj zamówienia: usługi.

3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

5. Komplet materiałów przetargowych (specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami) zostanie udostępniony bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego http://sp10.wodzislaw-slaski.pl/ Wykonawca może zwrócić się pisemnie, faksem lub e-mailem do Zamawiającego o przesłanie papierowej wersji SIWZ. Koszty wysyłki ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca może również odebrać SIWZ w siedzibie Zamawiającego w godzinach jego urzędowania.

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie planuje organizowania zebrania Wykonawców.

15. Zamawiający nie przewiduje w SIWZ wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

16. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.IV. Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 92000000-1 usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe, 60140000-1 nieregularny transport osób.

1. Uczestnicy:

1) 62 uczniów z klas trzecich (liczba uczniów może ulec zmianie -w takim przypadku Zamawiający zapłaci

za rzeczywistą liczbę uczestników, przy czym zamawiający zapewnia udział nie więcej niż 62 uczniów), oraz 4 opiekunów + 1kierownik - bezpłatny pobyt.

2. Miejsce realizacji:

Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania zielonej szkoły w województwie zachodniopomorskim, w ogrodzonym i bezpiecznym domu wczasowym.

3. Termin realizacji: 14 dni ( co najmniej13 noclegów) od 04 maja 2014 r.

4. Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z przepisami określonymi w:

1) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm.),

2) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

5. Minimalne wymagania dotyczące obiektu wypoczynku:

1) obiekt musi znajdować się na terenie ogrodzonym, oddalonym max 100 metrów od plaży. W centrum uzdrowiska, w którym jest apteka lub punkt apteczny,

2) obiekt (budynek) bez balkonów na wyłączność tylko grupy Zamawiającego,

3) stołówka w miejscu zakwaterowania z możliwością żywienia na jednej zmianie.

6. Wymagania dotyczące zakwaterowania:

1) do dyspozycji uczestników powinny być pokoje: 2, 3 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic). Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe rozkładane tzw. dostawki.

2) w przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury), Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości ogrzewania pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, w których zakwaterowani będą uczestnicy bez naliczania dodatkowych kosztów,

3) oddzielne pokoje dla wychowawców i kierownika (2 osobowe),

4) na terenie ośrodka dostęp do placu zabaw, boiska, świetlicy ze sprzętem audiowizualnym, sal lekcyjnych.

5) pomoc przy bagażach (w dniu przyjazdu i wyjazdu).

7. Wymagania dotyczące wyżywienia:

1) trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad i kolacja, - dostosowane do potrzeb dzieci + podwieczorek podany do obiadu lub na wynos do rozdania przez Wychowawcę. Wszystkie przygotowane zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w obowiązujących przepisach prawa,

2) możliwość dostosowania posiłków do diety dla dzieci przewlekle chorych np. cukrzyca, alergia,

3) Wykonawca zapewni uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów (np. herbata, woda z sokiem),

4) napoje i suchy prowiant w trakcie całodniowych wycieczek oraz w drodze powrotnej do domu,

5) Wykonawca zapewni obiad podany w porze kolacji w przypadku całodniowej wycieczki,

6) Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) łącznie z

przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

8. Transport:

1) autokar o podwyższonym standardzie klasy Lux (klimatyzacja, WC, video) w obie strony, obsługiwany przez dwóch wykwalifikowanych kierowców,

2) przejazd uczestników tylko w ciągu dnia,

3) zapewnienie wszystkim dzieciom i wychowawcom miejsca siedzącego w autokarze,

4) Wykonawca zapewnia transport autokarem sprawnym. Autokar, którym Wykonawca będzie przewoził uczestników powinien spełniać warunki dodatkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32, poz. 262 ze zm.),

5) w przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji prowadzącej do niepodstawienia właściwego środka transportowego (okoliczności uniemożliwiające wykonanie przewozu osób), Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz osób do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy),

6) Wykonawca może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne,

7) Wykonawca odpowiada za stan techniczny autokarów oraz dopełnienie wszystkich wymogów ustalonych przy przewozach dzieci.

9. Opieka medyczna.

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2) pielęgniarka z dyspozycyjnością 24h/dobę na terenie obiektu przez cały okres turnusu,

3) zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczania zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala) bezpłatnym transportem,

4) Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne leki od witamin po antybiotyki i środki opatrunkowe,

5) Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem w przypadkach nagłej konieczności podania uczestnikowi zielonej szkoły odpowiednich leków.

10. Zapewniona opieka przedstawiciela biura podróży przez cały okres pobytu dzieci.

11. Do dyspozycji grupy:

1) świetlica ze sprzętem audiowizualnym do zajęć, sala z możliwością prowadzenia zajęć edukacyjnych - z tablicą, kredą i stolikami,

2) bezpłatny dostęp do placu zabaw oraz sprzętu sportowego, np.: piłki, skakanki,

12. W ramach programu Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania minimum 2 wycieczek:

1) całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Wolińskiego Parku Narodowego, lub inna całodniowa

2) wycieczka po okolicy z wykorzystaniem lokalnych atrakcji.

3) Bilety wstępu i przewodnicy do proponowanych miejsc i obiektów mają być w cenie skierowania.

14. Zapewnienie możliwości pobytu dodatkowo uczniom w trudnej sytuacji materialnej: (opcjonalnie).

Maksymalnie 2 miejsca bezpłatne dla uczniów z klas trzecich w ramach ilości uczestnikówV. Termin wykonania zamówienia

Wyjazd uczniów klas trzecich ma nastąpić w dniu 04 maja 2014 roku. Okres pobytu - co najmniej 14 dni (łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu) w tym co najmniej13 noclegów.VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.2) posiadania wiedzy i doświadczenia: opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług o charakterze i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tj. zorganizowanie 14 - dniowych "zielonych szkół", kolonii dla dzieci w wieku szkolnym (7-13 lat), każda o wartości co najmniej 70 000,00 zł. (Przez 14 dni Zamawiający rozumie pobyt 14 dniowy łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu, w tym 13 noclegów).

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.2. Wykonawcy zobowiązani są również udokumentować, iż nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy skutkujące wykluczeniem z postępowania.Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dodatkowe dokumenty.1. Oświadczenia lub dokumenty, które przedstawiają Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.2. Oświadczenia lub dokumenty, które Wykonawcy przedstawiają w celu potwierdzenia, że nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy , skutkujące wykluczeniem z postępowania:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ),

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ.3. Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,

2. pełnomocnictwo: gdy ofertę podpisuje inna osoba (y) niż wymieniona (e) w dokumentach "rejestrowych" lub gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik - dołączyć, o ile dotyczy,

3. foldery, konspekty obrazujące ośrodek wypoczynkowy,

4. oświadczenie - lub lista -grupy kapitałowej lub oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej.4. Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy

1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna, Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do oferty dokumentów np. umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.

Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.

2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w SIWZ w rozdziale VII z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w rozdziale VII ust. 2 składane są przez każdego z uczestników konsorcjum/wspólników spółki cywilnej osobno. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczenie z ZUS powinny być wystawione osobno dla każdego ze wspólników spółki cywilnej oraz na spółkę cywilną. Dopuszcza się, by oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - SIWZ rozdział VII ust. 1 pkt 1 złożył ustanowiony pełnomocnik/lider w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

3. Wykonawcy występujący wspólnie spełniają łącznie warunki dotyczące doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej, o ile dany warunek "da się sumować".

4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2012 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231 z 19 lutego 2013 r.).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ w rozdziale VII ust. 2 pkt 1- 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.6. Ogólne postanowienia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 2, może przyjąć formę dowolnego dokumentu lub dokumentów (np. umowy cywilnoprawnej lub oświadczenia woli podmiotu trzeciego), potwierdzającego zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów w celu wykorzystania ich do realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie powinno być skonkretyzowane, jednoznaczne oraz wskazywać na fakt rzeczywistego dysponowania przez Wykonawcę udostępnionymi przez podmiot trzeci zasobami.

4. Treść zobowiązania powinna zawierać w szczególności:

1) zakres zobowiązania,

2) przedmiot (rodzaj udostępnianych zasobów),

3) sposób realizacji z uwzględnieniem ewentualnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonywaniu zamówienia,

4) okres, którego dotyczy,

5) datę oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego zgodnie z zasadami jego reprezentacji.

5. Zobowiązanie (dokumenty wchodzące w jego skład) określone w ust. 2 należy dołączyć do oferty w formie pisemnej. Do formy tego dokumentu nie znajdują zastosowania postanowienia SIWZ zawarte w rozdziale XII ust. 8 ani postanowienia § 6 ust. 1 "rozporządzenia w sprawie dokumentów".

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ w rozdziale VII ust. 2.

7. Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia (np. jako podwykonawca), stąd żądanie w odniesieniu do tego podmiotu dokumentów o braku podstaw do wykluczenia określonych w rozdziale VII ust. 2 SIWZ.

8. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia należy rozpatrywać zgodnie z obowiązującym orzecznictwem przez pryzmat więzi prawnej łączącej te osoby z Wykonawcą. Wyróżnia się tzw. dysponowanie bezpośrednie gdy stosunek prawny istnieje bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a tą osobą bez względu na charakter prawny tego stosunku oraz dysponowanie pośrednie, w ramach którego stosunek prawny występuje pomiędzy osobą zdolną do wykonania zamówienia (czyli udostępnianą w celu wykazania spełniania warunku) z podmiotem trzecim. Zamawiający przypomina, że w przypadku wystąpienia tzw. dysponowania pośredniego przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powiązanego z uczestnictwem podmiotu trzeciego, tj. udostępniającego zasoby, w realizacji zamówienia np. jako podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty stanowiące o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 2, odnoszących się do podmiotu trzeciego.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. Zamawiający niezwłocznie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, jak również zamieszcza na stronie internetowej www.sp10.wodzislaw-slaski.pl

5. Zapytania należy kierować na adres:Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka

Osiedle XXX-Lecia PRL 63, 44-286 Wodzisław Śląski

7. Pytania można również przesyłać drogą elektroniczną na adres, sp10@wodzislaw-slaski.pl., przy czym wymaga się, aby e-mail zawierał "zeskanowaną" treść zapytania opatrzoną podpisem osoby uprawnionej najlepiej w formacie PDF lub JPG.

8 Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela przedstawiciel Zamawiającego:

Procedura przetargowa - Irena Bukowska 32 4565450 Halina Potysz

9 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10. Prosi się Wykonawców, aby w treści zapytań wskazali numery faksów i e-maili (sprawnych), aby móc przesyłać niezwłocznie informacje.

11. Prosi się Wykonawców, jeśli nie zamierzają pobierać SIWZ u Zamawiającego o baczne śledzenie strony internetowej Zamawiającego www.sp10.wodzislaw-slaski.pl gdyż w takim wypadku jest to jedyne źródło informacji o zapytaniach i ewentualnych zmianach treści SIWZ.IX. Modyfikacja SIWZ

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia na stronie internetowej www.sp10.wodzislaw-slaski.pl

3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także umieści je na stronie internetowej www.sp10.wodzislaw-slaski.pl oraz wywiesi na tablicy ogłoszeń.

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.sp10.wodzislaw-slaski.pl Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

6. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

7. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.X. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.XI. Termin związania ofertą

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania oferty.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.XII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - sam lub jako uczestnik konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Ofertę należy złożyć na FORMULARZU OFERTOWYM , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Kompletna oferta powinna zawierać:

1) formularz ofertowy,

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3) wykaz wykonanych usług, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SIWZ oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia,

4) pisemne zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dołączyć jeżeli Wykonawca zamierza spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia wykazać wykorzystując zasoby podmiotów trzecich,

5) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 SIWZ,

7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 3 SIWZ,

8) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

9) pełnomocnictwo - dołączyć, o ile dotyczy,

10) foldery, konspekty obrazujące ośrodek wypoczynkowy podpisane przez wykonawcę.

11) listę kapitałową lub oświadczenie

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika z innych dokumentów do niej dołączonych.

7. W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę i dokumenty, które się na nią składają działa na podstawie pełnomocnictwa; pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty oraz mieć określony zakres, tj. wskazanie czynności, do których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę posiadającą pełnomocnictwo zobowiązanie - oryginał).

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Kserokopie dokumentów wielostronicowych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

14. Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.): "Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, [...] od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi [...] zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

15. Oferta winna być sporządzona na komputerze lub ręcznie czytelnym pismem i nieścieralnym atramentem, bądź inną trwałą, techniką w języku polskim.

16. Nie dopuszcza się ofert złożonych w innym języku niż polski, jednakże Wykonawcy mają możliwość używania wyrazów obcojęzycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.).

17. Zaleca się aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub zaparafowana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Poprawki powinny być dokonywane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego. Nie dopuszcza się dokonywania poprawek przy użyciu korektora.

18. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zawarta informacja o liczbie stron.

19. Za podpisanie uważa się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożoną przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla jego formy organizacyjnej lub posiadające pełnomocnictwo.

20. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

21. Powyższą ofertę należy włożyć do zamkniętej i nieprzejrzystej koperty opisanej w sposób następujący:Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) - (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: Szkoła Podstawowa nr 10, im. J. Korczaka, osiedle XXX-Lecia PRL 63, 44-286 Wodzisław Śląski

OFERTA na kompleksową organizację wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę w 2014 roku

Nie otwierać przed terminem składania ofert, tj. 07 listopada 2013 r. godzina 13:00

XIII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę przygotowaną zgodnie w/w wskazówkami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 listopada 2013 roku do godziny 1300. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10, im. Janusza Korczaka , 44-286 Wodzisław Śląski, osiedle XXX-Lecia PRL 63.

2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane. Zamawiający zwraca je niezwłocznie Wykonawcom.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

5. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte podczas otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający.XIV. Miejsce, termin i sposób otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 listopada 2013 r. o godzinie 1330 w Szkole Podstawowej nr 10, im. J. Korczaka, w Wodzisławiu Śląskim w sali nr13. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

5. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

6. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

7. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, treści złożonych ofert.

8. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

9. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, Zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w ust. 8.

10. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

11. Tajemnica przedsiębiorstwa: jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania.

12. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Cenę należy podać jako koszt jednego skierowania (koszt wyjazdu 1 uczestnika).

3. Wartość przyszłej umowy to iloczyn ceny jednostkowej (koszt na jednego uczestnika) i planowanej liczby uczniów.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami, którym nadano poniższe wagi:1/ cena 70%

2/standard obiektu i ośrodka 15%

3/ dodatkowe atrakcje 15%Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o:

1/ cena - 70%

punkty za cenę - Pc = ( c min : c i ) x 100 pkt x znaczenie

gdzie:

c min - cena najniższa spośród złożonych ważnych ofert,

c i - cena oferty badanej

znaczenie waga kryterium

max ilość punktów - 70

Cena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wszystkie wartości muszą być określone do dwóch miejsc po przecinku.

2/ Standard obiektu i ośrodka- 15%

max ilość punktów- 15

Przy ocenie powyższego kryterium przyjęto następującą punktację:

a) Rodzaj pokoi i łazienek

1.możliwość korzystania z inhalacji na terenie ośrodka bez dodatkowych opłat 3pkt

2. możliwość korzystania z sauny na terenie ośrodka bez dodatkowych opłat 3pkt

3. możliwość korzystania z siłowni na terenie ośrodka bez dodatkowych opłat 3pkt

4. możliwość korzystania z gimnastyki korekcyjnej na terenie ośrodka bez dodatkowych opłat 3pkt

5. boisko do piłki nożnej 3pkt3/ dodatkowe atrakcje i opieka medyczna- 15%

max ilość punktów - 15

Przy ocenie powyższego kryterium przyjęto następującą punktację:

a) za zorganizowanie dodatkowej całodniowej wycieczki autokarowej połączonej z rejsem

statkiem 5pkt

b) za organizację dyskotek 5pkt

c) za organizację ogniska z pieczeniem kiełbasek w miejscu do grilla z miejscami

siedzącymi 5pktOstateczna ocena ofert zostanie dokonana przez zsumowanie punktów z wyszczególnieniem kryteriów, przyjmując , że jeden % = jeden punkt

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uznana została za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofert.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.XVII. Ogłoszenie wyników postępowania1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta (tzw. standstill).2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej www.sp10.wodzislaw-slaski.pl,oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń.

3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (przy wykorzystaniu formy elektronicznej lub faksu), albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

4. Zamawiający może również zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1ustawy.

6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przedkłada Zamawiającemu:

1) dokument potwierdzający wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania usług turystycznych,

2) opłaconą polisę ubezpieczenia a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę brutto złożonej oferty (iloczyn ceny jednostkowej za 1 pobyt i liczby uczestników). Termin ważności polisy musi obejmować okres wykonywania zamówienia.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni przed zawarciem umowy, do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8. Osoby podpisujące umowę winny być uprawnione do zaciągania zobowiązań do wysokości odpowiadającej cenie oferty, tj. zgodnie z wpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umową spółki cywilnej, a w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem wymagań zawartych w kodeksie spółek handlowych.

9. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.XX. Wzór umowy oraz warunki zmiany istotnych postanowień umowy1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

2. Zakres i warunki istotnych zmian umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w zakresie określonym w ust. 3 i 4 na zasadach określonych w ust. 5.

3. Dopuszcza się zmianę liczby uczestników Zielonej Szkoły, przy czym ich liczba nie będzie mniejsza niż 62 + 4 opiekunów + 1 kierownik.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług (VAT).

5. Warunki dokonywania zmian:

1) zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.: prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność, itp.

2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron,

3) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą, w tym w szczególności:

a) zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców,

b) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

c) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany w SIWZ.XXI. Środki ochrony prawnej1. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy. Ze względu na obszerność przepisów prosi się Wykonawców o dokładne zapoznanie się z przepisami zawartymi w ustawie, zwłaszcza art. 179-198g ustawy.

2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280),

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

3. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

A. Informacja o naruszeniach ustawy1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.B. Odwołanie1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno zawierać:

1) wskazanie czynności lub zaniechania Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

3) określenie żądania;

4) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołanie wnosi się na adres: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

13. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

14. Instytucję opozycji, odpowiedzi na odwołanie oraz sprzeciwu regulują szczegółowo przepisy ustawy w dziale VI.C. Skarga do sądu1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu VI rozdziału 3 ustawy nie stanowią inaczej.

3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Wodzisław Śląski , dnia ............. zatwierdzam........................................... załącznik nr 1

pieczęć WykonawcyFORMULARZ OFERTOWY

w przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: "Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę w 2014 roku"

1.Zarejestrowana nazwa Wykonawcy (jeżeli Wykonawca jest konsorcjum wpisać wszystkich członków)

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy lub Pełnomocnika/Lidera Konsorcjum niepotrzebne skreślić)

ulica ............................................. nr domu..................................

kod .................... miejscowość ......................................................

województwo ................................................................................

tel.: ..................................... fax: ...........................................

e-mail................................................... ......................................

REGON:......................................... NIP: ..........................................

Nr rachunku bankowego...................................................................

3. Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z przetargiem wyznaczamy:

.................................................................................................................................................................................

4. OFERUJEMY WYKONANIE USŁUGI ZA KWOTĘ:

Cena oferty brutto (koszt za 1 uczestnika) : .................................................................................................

(słownie: .......................................................................................................................................

5. Proponujemy zorganizowanie Zielnej Szkoły zgodnie z następującymi warunkami (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)l.p.

Warunek zgodny z opisem przedmiotu zamówieniaTAK

NIE

1.

Miejsce realizacji- woj. Zachodniopomorskie Proszę podać nazwę miejscowości. ...................................................2.

Termin realizacji- 04maj 2014 roku

3.

Warunki dotyczące obiektu wypoczynku:

- obiekt znajduje się na terenie ogrodzonym,

- obiekt ( budynek) tylko na wyłączność naszej grupy

- stołówka w miejscu zakwaterowania,

- możliwość żywienia na jednej zmianie4.

5.

6.

7.

Do dyspozycji uczestników pokoje bez balkonów nie więcej niż 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym ( ubikacja, umywalka, prysznic)

8.

Ośrodek zlokalizowany nie dalej niż 100m od plaży

9.

Ośrodek położony w centrum uzdrowiska, w którym znajduje się apteka lub punkt apteczny

10.

W pokojach nie ma dostawek lub łóżek piętrowych

11.

W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury), Zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, w których

zakwaterowani będą uczestnicy bez naliczania dodatkowych kosztów.

12.

Oddzielne pokoje dla wychowawców i kierownika (2 osobowe)

13.

Na terenie ośrodka bezpłatny dostęp do placu zabaw

14.

Na terenie ośrodka bezpłatny dostęp do sali lekcyjnej z tablicą i kredą.

15.

Na terenie ośrodka dostęp do świetlicy ze sprzętem audiowizualnym

16.

Zapewnienie pomocy przy bagażach w dniu przyjazdu i wyjazdu.

17.

Trzy posiłku dziennie + podwieczorek

18.

Możliwość dostosowania posiłków do diety dla dzieci przewlekle chorych np. cukrzyca, alergia

19.

Nieograniczony dostęp przez cały dzień do napojów ( np. herbata, sok itp.)

20.

Napoje i suchy prowiant w czasie wycieczek całodniowych oraz w drodze powrotnej

21.

Obiad w czasie kolacji w przypadku całodniowej wycieczki

22.

Przewóz autokarem klasy Lux ( klimatyzacja, WC, wideo) w obie strony odsługiwany przez dwóch doświadczonych kierowców)

23.

Przejazd tylko w ciągu dnia

24.

Zapewnienie wszystkim uczniom i wychowawcom miejsca siedzącego

25.

Wykonawca zapewnia transport autokarem sprawnym. Autokar, którym Wykonawca będzie przewoził uczestników powinien spełniać warunki dodatkowe zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr32, poz. 262).

26.

W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji prowadzącej do niepodstawienia właściwego środka transportowego (okoliczności uniemożliwiające

wykonanie przewozu osób), Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz osób do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy).

27.

Wykonawca odpowiada za stan techniczny autokarów oraz dopełnienie wszystkich wymogów ustalonych przy przewozach dzieci.

28.

Pielęgniarka z dyspozycyjnością 24h/dobę na terenie obiektu przez cały okres turnusu.

29.

Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczania zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala) bezpłatnym transportem.

30.

Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne leki i środki opatrunkowe

31.

Zapewnienie opieki przedstawiciela biura podróży przez cały okres pobytu dzieci.

32.

Zorganizowanie całodniowej wycieczki wraz z przewodnikiem do Wolińskiego Parku Narodowego.***

33.

Wycieczka autokarowa po okolicy z wykorzystaniem lokalnych atrakcji.

34.

Bilety wstępu i przewodnicy do proponowanych miejsc i obiektów mają być w cenie skierowania.

35.

Zapewnienie możliwości darmowego pobytu max 2 uczniom w trudnej sytuacji materialnej.*Żółte pola są obligatoryjne. Ich niewypełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

**Proszę spełnienie warunku zaznaczyć krzyżykiem w rubryce TAK lub NIE oraz uzupełnić miejsca, tam gdzie jest to wymagane. Należy pamiętać, iż zaoferowana usługa musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia, zaś informacje zawarte w tabeli wraz z dołączonymi folderami posłużą ocenie ofert w poszczególnych kryteriach.

***Obowiązkiem wykonawcy jest zorganizowanie zgodnie z przedmiotem zamówienia całodniowej wycieczki o której mowa w rozdz. 4, ust. 13, pkt 2.16 .Oświadczamy, że

1) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

2) akceptujemy istotne postanowienia umowy,

3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

4) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

5) * następujący zakres prac objętych przedmiotem zamówienia powierzę/my podwykonawcom :

...........................................................................................................................

........................................................................................................................6) ** w przypadku nie skorzystania z usług podwykonawców wypełnia się poniższe oświadczenieOświadczam(y), że nasza firma (należy wpisać nazwę Wykonawcy) ............................................

...................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................wykona całość usług będących przedmiotem zamówienia we własnym zakresie, nie korzystając z usług podwykonawców.7.Oświadczenie, że Wasza firma nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy kapitałowej oświadczenie należy wykreślić i dołączyć listę podmiotów należących do grupy kapitałowej).

Oferta zawiera ........................ponumerowanych stron.

.......................................... .............................................

data czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy*, ** (wypełnia się alternatywnie)Załącznik nr 2

........................

pieczęć WykonawcyOŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: "Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę w 2014 roku" stosownie do art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 907, poz. 759 ze zm.)

oświadczam, iż spełniam warunki dotyczące:1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej............................... ................................................................

data czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby

lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie podpisują wszyscy członkowie konsorcjum/wspólnicy spółki cywilnej lub Pełnomocnik w imieniu wykonawców występujących wspólnie.Załącznik nr 3........................

pieczęć WykonawcyOŚWIADCZENIE

(dotyczy wyłącznie osób fizycznych)Niniejszym oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:"Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę w 2014 roku" na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 907, poz. 759 ze zm.).

.............................. ................................................................

data czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby

lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy* w przypadku wspólników spółki cywilnej, powyższe oświadczenie składa każdy ze wspólników w swoim imieniu.Załącznik nr 4........................

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:"Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę w 2014 roku" w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 907, poz. 759 ze zm.) oświadczam, iż nie zachodzą w stosunku do mojej osoby/firmy następujące przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania

(Art. 24 ust. 1 wyciąg)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku............................... ................................................................

data czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby

lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy oraz każdy ze wspólników spółki cywilnej we własnym imieniu............................ Załącznik nr 5

pieczęć WykonawcyWYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Lp.Nazwa i zakres usługi

(opisać organizowany wyjazd)

miejsce wykonania

Czas, okres

(dzień-miesiąc - rok) -wyjazd ze wskazaniem liczby dni pobytu w tym noclegów

Wartość całego zamówienia

Nazwa, adres, szkoły , której uczniowie uczestniczyli w Zielonej Szkole

Uwaga: do przedstawionego wykazu realizacji należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycieJeżeli Wykonawca wskazuje, iż będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich (z ich doświadczenia), przedstawia w formie pisemnej zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji niniejszego zamówienia.

Zobowiązanie to powinno zawierać w swojej treści zakres, przedmiot, sposób realizacji z uwzględnieniem ewentualnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonywaniu zamówienia, okres, którego dotyczy, datę oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego zgodnie z zasadami jego reprezentacji.

.......................................... .............................................

data czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcyZałącznik nr 6Umowa nr ................................ - " Zielona Szkoła" Zawarta w dniu ...............w ....................pomiędzy:

1. Szkołą Podstawową nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim osiedle XXX-Lecia PRL 63
reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły mgr Irenę Bukowską

zwanym dalej Zleceniodawcą

a ......................................................................................................................................

zwanym dalej ZleceniobiorcąZgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. Nr 907) została zawarta umowa o następującej treści.


§1Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje organizację wypoczynku śródrocznego tzw. Zielonej Szkoły w dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim w obiekcie..........
w terminie od 4 maja 2014 r. do 17 maja 2014 r. §2W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do organizacji wypoczynku w obiekcie wymienionym w § 1 w terminie zgodnym z wymogami SIWZ uzgodnionym z Zleceniodawcą dla ........ uczniów + ..... osób kadry wychowawczej.

§3W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zapewnia:

1.Wymagania dotyczące zakwaterowania:

a. Zakwaterowanie w obiekcie ogrodzonym, położonym w centrum uzdrowiska nie dalej niż 100 m od plaży.

b. Zakwaterowanie w obiekcie ( budynku) oddanym na wyłączność grupy Zamawiającego.

c. Stołówka na terenie ośrodka z możliwością żywienia na jednej zmianie.

d. Zakwaterowanie w pokojach: 2, 3 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic). Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe rozkładane tzw. dostawki.

e. W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury), możliwość ogrzewania pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, w których zakwaterowani będą uczestnicy bez naliczania dodatkowych kosztów.

f. Oddzielne pokoje dla wychowawców i kierownika

g. Na terenie ośrodka bezpłatny dostęp do placu zabaw, świetlicy ze sprzętem audiowizualnym, sal lekcyjnych.

h. Pomoc przy bagażach (w dniu przyjazdu i wyjazdu).

2.Wymagania dotyczące wyżywienia:

a. Trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad i kolacja, - dostosowane do potrzeb dzieci + podwieczorek podany do obiadu lub na wynos do rozdania przez Wychowawcę.

b. Możliwość dostosowania posiłków do diety dla dzieci przewlekle chorych np. cukrzyca, alergia,

c. Zleceniobiorca zapewni uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów (np. herbata, woda z sokiem),

d. Napoje i suchy prowiant w trakcie całodniowych wycieczek oraz w drodze powrotnej do domu,

e. Zleceniobiorca zapewni obiad podany w porze kolacji w przypadku całodniowej wycieczki.

f. Kolacja w dniu przyjazdu t. zn. ............................................ .

g. Śniadanie + suchy prowiant w dniu wyjazdu t. zn. ............................................ .

3.Transport:

a. autokar o podwyższonym standardzie klasy Lux (klimatyzacja, WC, video) w obie strony, obsługiwany przez dwóch wykwalifikowanych kierowców,

b. przejazd uczestników tylko w ciągu dnia,

c. zapewnienie wszystkim dzieciom i wychowawcom miejsca siedzącego w autokarze,

d. Zleceniobiorca zapewnia transport autokarem sprawnym. Autokar, którym Zleceniobiorca będzie przewoził uczestników powinien spełniać warunki dodatkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32, poz. 262 ze zm.),

e. W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji prowadzącej do niepodstawienia właściwego środka transportowego (okoliczności uniemożliwiające wykonanie przewozu osób), Zleceniobiorca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz osób do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy),

f. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne,

g. Zleceniobiorca odpowiada za stan techniczny autokarów oraz dopełnienie wszystkich wymogów ustalonych przy przewozach dzieci.

4.Opieka medyczna.

a. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

b. Opiekę pielęgniarki z dyspozycyjnością 24h/dobę na terenie obiektu przez cały okres turnusu,

c. Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczania zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala) bezpłatnym transportem,

d. Zleceniobiorca zabezpieczy wszystkie niezbędne leki i środki opatrunkowe,

e. Zleceniobiorca zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem w przypadkach nagłej konieczności podania uczestnikowi zielonej szkoły odpowiednich leków.

5. Zapewniona opieka przedstawiciela biura podróży przez cały okres pobytu dzieci.

6. Do dyspozycji grupy:

a. świetlica ze sprzętem audiowizualnym do zajęć, sala z możliwością prowadzenia zajęć edukacyjnych - z tablicą, kredą i stolikami,

b.bezpłatny dostęp do placu zabaw i oraz sprzętu sportowego, np.: piłki, skakanki.

7.Dodatkowe imprezy:

a. dyskoteki (miejsce, sprzęt np. magnetofon) w terminach do uzgodnienia z kierownikiem zielonej szkoły,

b.ognisko z pieczeniem kiełbasek

8.W ramach programu Zleceniobiorca zobowiązany jest do zorganizowania następujących wycieczek:

a. .

b.

c.

d.

9. Zapewnienie możliwości pobytu uczniom w trudnej sytuacji materialnej:

a. ........... miejsca bezpłatne dla uczniów z klas trzecich znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na wniosek dyrektora.

b. ...................... bezpłatnych miejsc dla kadry wychowawczej.

§41.Strony ustalają koszt od osoby : ............... brutto ( słownie: ...................... );

2.Ogólny koszt umowy ustala się na kwotę : ...................brutto ( słownie: ...................... )

§51. Ustala się następujące terminy płatności :
1) I rata : w wysokości ..................brutto ( słownie: ...................... ) płatna po wystawieniu faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2) II rata - wynikająca z końcowego rozliczenia po zakończeniu "zielonej szkoły" w kwocie ..................brutto ( słownie: ...................... ) płatna po wystawieniu faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania .
2.Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę za faktycznie sprzedane miejsca.
3.Płatności zostaną przelane Zleceniobiorcy w terminie podanym w pkt 1 i 2, na wskazny przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy.

4. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.§61. Ustala się następujące warunki rezygnacji przez Zleceniodawcę:
1) Rezygnację przyjmuje się w formie pisemnej,
2) Jeżeli Zleceniodawca zrezygnuje z wyjazdu na zieloną szkołę , zapłaci Zleceniobiorcy koszty rezygnacji :

a) powyżej 30 dni przed wyjazdem na zieloną szkołę - 30% I raty

b) pomiędzy 30 - 14 dniem przed wyjazdem na zieloną szkołę - 50% I raty

c) na 14 dni przed wyjazdem na zieloną szkołę - 70% I raty.

2. Reklamacje w sprawie usług zgłoszone winny być przez Zleceniodawcę do 10 dni od daty zakończenia turnusu (pisemnie) do Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację do 30 dni od daty jej zgłoszenia.


§7Zleceniobiorca oświadcza, że obiekt odpowiada wymogom Sanepidu, p. poż. oraz posiada aktualna kartę kwalifikacyjną obiektu.
§ 8

1. W sytuacji nierzetelnego wykonania usługi Zleceniobiorca ma prawo obniżyć proporcjonalnie wynagrodzenie tj. II ratę należności.

2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zleceniodawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy,§91.Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników turnusu.

2. Podstawą rozliczenia za straty będzie protokół zniszczeń podpisany przez kierownika ośrodka , kierownika pedagogicznego kolonii lub "zielonej szkoły".

§10
Zleceniodawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez Jego podpisu.

§ 11

Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie jednego miesiąca.


§ 12

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w zakresie określonym w ust. 3 i 4 na zasadach określonych w ust. 5.

3. Dopuszcza się zmianę liczby uczestników Zielonej Szkoły, przy czym ich liczba nie będzie mniejsza niż 62 osób + 4 opiekunów + kierownik.

4. Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług (VAT).

5. Warunki dokonywania zmian:

a. zmiana może być inicjowana na wniosek Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.: prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność, itp.

b. zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron,

c. zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą, w tym w szczególności:

- zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Zleceniobiorców,

- zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany w SIWZ.§ 13Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 14

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy, po wyczerpaniu przez strony drogi do polubownego ich załatwienia.

Zleceniobiorca Zleceniodawca* Puste miejsca zostaną uzupełnione, za wyrazy zaznaczone na czerwono zostaną wykreślone bądź pozostawione w zależności od oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowaInformacja wytworzona przez:
IB , w dniu:  28‑10‑2013 11:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Irena Bukowska , w dniu:  28‑10‑2013 11:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2013 10:36:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie