Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim


STATUTPUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJSZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10IM. JANUSZA KORCZAKAW WODZISŁAWIU ŚLĄSKIMTEKST JEDNOLITY

ROZDZIAŁ INAZWA SZKOŁY.§ 11. Ustala się następującą nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śl. Osiedle XXX - lecia PRL 63.

2. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

3. W szkole używa się następujących pieczęci urzędowych: dużej, małej okrągłej z godłem państwowym i nazwą szkoły oraz podłużnej z nazwą i adresem szkoły.

4. Szkoła jest publiczną, sześcioklasową szkołą podstawową, która zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania i przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

5. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

6. Realizuje ustalone przez MEN minimum programowe przedmiotów obowiązujących w oparciu o ramowy plan nauczania oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania.

7. Umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

8. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Wodzisław Śląski, a organem nadzorującym: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach, obsługę finansową szkoły prowadzi Urząd Miasta Wodzisław Śląski, Wydział Edukacji, Referat ds. Finansów Placówek Oświatowych.§ 21. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XV/128/98 z dnia 27 lutego 1998 r. szkoła nosi imię Janusza Korczaka.

2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XV/129/98 z dnia 27 lutego 1998 r. przyznano szkole prawo

do posiadania sztandaru.ROZDZIAŁ II

INNE INFORMACJE O SZKOLE.§ 11. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr VII/76/ 99 z dnia 25 marca 1999 r. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim stała się od dnia 1 września 1999 r. sześcioletnią szkołą podstawową.

2. W szkole mogą być prowadzone klasy sportowe. Z wnioskiem o ich otwarcie występuje do organu prowadzącego szkołę Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i po przeanalizowaniu sytuacji kadrowej, finansowej i lokalowej placówki.

3. Opiekę nad uczniami, których rodzice/prawni opiekunowie pracują zawodowo organizuje się w świetlicy szkolnej.

4. Szkoła wynajmuje pomieszczenia kuchni firmie Catermed, uczniowie i pracownicy szkoły mogąodpłatnie korzystać z jednego ciepłego posiłku dziennie.

5. Szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki w oparciu o opracowany przez Radę Pedagogiczną

program profilaktyki.

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA SZKOŁY.§ 11. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Wzór absolwenta:

"Chcielibyśmy, aby absolwent naszej szkoły był dobrze przygotowany do dalszej nauki w gimnazjum. Był samodzielny, umiał korzystać z różnych źródeł informacji i opanował w stopniu podstawowym jeden język obcy. Był wolny od wszelkich nałogów. Potrafił odróżnić dobro od zła i umiał mu się przeciwstawić. Szanował godność każdego człowieka."

3. Misja szkoły: " Nasza szkoła:

o wspiera rodziców w dziedzinie wychowania, toteż jej działalność nie będzie sprzeczna z ich wolą,

o zmierza do wszechstronnego rozwoju ucznia, mając na uwadze poszanowanie jego wolności, godności i niepowtarzalności,

o uczy szacunku dla każdego człowieka, tolerancji wobec odmiennych postaw oraz twórczego rozwiązywania problemów ,

o rozwija dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie na świecie dobra, prawdy i piękna,

o przygotowuje ucznia do realizacji życiowych celów.

4. Szkoła prowadzi pracę wychowawczą w oparciu o opracowany przez program wychowawczy.§ 21. Szkoła realizuje swe zadania statutowe w oparciu o następujące założenia:

a) Każdy uczeń ma prawo do kształcenia się, wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, w związku z tym nauczyciele są zobowiązani do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

b) Opiekę psychologiczną nad uczniami mającymi trudności w nauce sprawuje pedagog szkolny. Pedagog szkolny udziela porad nauczycielowi, uczniom i ich rodzicom. Proponuje rodzicom dzieci z problemami zgłoszenie się do placówek specjalistycznych (PPP, Logopeda, psycholog, neurolog itp). W uzasadnionych przypadkach kieruje pismo w porozumieniu z dyrekcją szkoły do sądu o wgląd w sytuacje rodzinną i wyegzekwowanie zgłoszenia dziecka na badania.

c) Dla uczniów mających trudności w nauce dyrektor szkoły organizuje zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, których prowadzenie powierza nauczycielom przedmiotu.

d) W szczególnych wypadkach dla uczniów, o których mowa w pkt c. dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicnej i wniosku rodziców

e) Uczniowie mogą rozwijać swe uzdolnienia i zainteresowania uczestnicząc w zajęciach nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę i finansowanych z budżetu szkoły lub w ramach posiadanych przez nią środków finansowych,

f) Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za utrzymanie pro zdrowotnych warunków życia i pracy uczniów i nauczycieli, a związku z tym organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

g) Na życzenie rodziców/prawnych opiekunów uczniów szkoła organizuje lekcje religii/etyki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) W celu kształtowania właściwych postaw wobec ochrony środowiska nauczyciele przedmiotu wprowadzają do programu elementy wiedzy ekologicznej,

i) W pracy wychowawczo - dydaktycznej szkoła zapewnia uczniom podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej,

j) W celu wspomagania wychowawczej roli rodziny szkoła współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami organizując okresowe spotkania z nauczycielami, prelekcje pedagogów, psychologów i lekarzy.§ 31. Wszelkie zajęcia nauczyciel rozpoczyna i kończy w czasie wyznaczonym w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Podczas trwania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia, który wówczas odpowiada za ich zdrowie i życie. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie ustawiają się parami pod pomieszczeniem wyznaczonym w planie lekcji. Natomiast po zakończeniu zajęć ustawiają się w pary przed wyjściem i wychodzą na polecenie nauczyciela.

3. Podczas zajęć prowadzonych poza terenem szkoły opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel - wychowawca, który może zaangażować do pomocy rodziców/prawnych opiekunów. Nauczyciel zapoznaje ich z odpowiednimi przepisami o bezpieczeństwie dzieci. Wszystkie zajęcia poza terenem szkoły muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci.

4. Przed zajęciami prowadzonymi w szkole lub poza jej terenem nauczyciel przeprowadza pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci. Informację o pogadance odnotowuje w dzienniku lekcyjnym .

5. Przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerw między nimi lub po ich zakończeniu nauczyciele pełnią dyżury według planu opracowanego przez zastępcę dyrektora szkoły.

6. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel musi być cały czas obecny, gdyż odpowiada za zdrowie i życie uczniów. Jego obowiązkiem jest kontrolowanie przestrzegania przez uczniów przepisów zawartych w regulaminie szkoły.

7. Podczas przerw nauczycielom dyżurującym pomagają dyżurni uczniowie z klas programowo najwyższych. Dyżury uczniowskie organizuje Samorząd Uczniowski.

8. W czasie przerw uczniowie przebywają wyłącznie w wyznaczonej dla nich części szkoły.

9. Uczniowie z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku muszą być traktowani przez nauczycieli zgodnie ze wskazaniami lekarzy specjalistów, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i rodziców. Uczniowie ci mają prawo do korzystania z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, oraz indywidualnej pomocy nauczyciela.

10. Wychowawca klasy ma obowiązek interesować się warunkami rodzinnymi swych podopiecznych. W wypadku zaistnienia dowodów stosowania wobec dziecka przemocy fizycznej lub psychicznej albo molestowania seksualnego dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym oraz organem prowadzącym szkołę może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do sądu dla nieletnich.

11. W przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie napotykają na trudności w wychowaniu dziecka mogą zwrócić się o pomoc do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

12. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie pomocy materialnej dla ucznia do Rady Rodziców, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych instytucji działających na terenie miasta.§ 41. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym później "wychowawcą".

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl kształcenia.

3. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zwracać się z prośbą o przydzielenie oddziałowi wybranego przez nich wychowawcy. Jeżeli nie zaistnieją żadne przeszkody związane z organizacją pracy szkoły, prośba ta może być uwzględniona przez dyrektora.

4. Zmiana wychowawcy może nastąpić, jeśli nauczyciel przechodzi na urlop macierzyński, zdrowotny, wychowawczy, bezpłatny lub emeryturę.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY.§ 11. Organami szkoły są:

a) dyrektor szkoły,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców

d) Samorząd Uczniowski.

2. Dyrektor szkoły realizuje uprawnienia i obowiązki określone w art. 39 Ustawy o Systemie Oświaty, a w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

e) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,

f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

g) decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

h) decyduje w sprawach przyznawania nagród z zakładowego funduszu nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

i) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły przyznawanych przez organ prowadzący lub nadzorujący szkołę,

j) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

k) udziela nauczycielom instruktażu i nadzoruje ich pracę w zakresie realizacji obowiązujących programów nauczania i wychowania, stosowanych metod i osiąganych wyników prowadząc planową działalność hospitacyjną,

l) opracowuje rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

m) odpowiada za majątek szkoły, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie oraz właściwe obciążenie odpowiedzialnością materialną nauczycieli i innych pracowników,

n) prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację działalności szkoły.3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

5. Przewodniczącym jest zawsze dyrektor szkoły.

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły..

7. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych, szkoleniach oraz nadzwyczajnych w miarę bieżących potrzeb. Zebrania te mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/2 członków Rady Pedagogicznej. Zebrania prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

8. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:a) zatwierdzenie arkusza organizacyjnego szkoły oraz zmian dokonywanych w nim w czasie roku szkolnego,

b ) przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy i rozwoju oraz programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki a także zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania,

c ) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji , eksperymentów i programów autorskich,

d ) opracowanie statutu szkoły,

e ) podejmowanie uchwał w sprawie nagradzania i karania uczniów zgodnie postanowieniami zawartymi w regulaminie szkoły,

f ) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

g ) ustalanie organizacji wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.

9. Rada Pedagogiczna wyraża opinię w następujących sprawach:

a) organizacja pracy szkoły,

b) projekt planu finansowego szkoły,

c) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nagród i odznaczeń (z wyjątkiem "Nagrody Dyrektora Szkoły")

d) propozycje dyrektora szkoły dotyczące przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć pozalekcyjnych,

e) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

10. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli stwierdzi, że jest ona podjęta niezgodnie z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania uchwały powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ nadzorujący szkołę. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę niezgodną z przepisami prawa . Decyzja organu nadzorującego szkołę jest ostateczna.

11. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swej działalności.

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.13. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców, wybieraną przez ogół rodziców w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, która może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:

a) bieżącego i perspektywicznego programowania szkoły,

b) doskonalenia organizacji i warunków pracy szkoły,

c) realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

d) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, w szkole i środowisku lokalnym.

14. Rada Rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków szkoły i podejmować działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo - wychowawczą. Gromadzenie własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców.

15. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywania corocznych zmian jednej trzeciej składu rady.

16. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności i wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

17. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział dyrektor szkoły, ale jedynie z głosem doradczym.

18. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Zasady wybierania i działalności organów samorządu a także

opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

19. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jasnej i umotywowanej ocen postępów w nauce i zachowania,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d) prawo do wydawania i redagowania gazety szkolnej,

e) w ramach edukacji ekonomicznej może założyć i prowadzić sklepik szkolny zajmujący się organizowaniem sprzedaży artykułów szkolnych i spożywczych,

f) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

h) opiniuje pracę nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły w formie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów.

20. Samorząd Uczniowski organizuje także wybory rzecznika praw uczniowskich, który reprezentuje ogół uczniów w sprawach dotyczących przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

a) wyjaśnia prawidłowości decyzji podjętych przez inne organy szkoły,

b) pełni rolę mediatora w konfliktach zaistniałych między uczniami a dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną,

c) występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły, organów szkoły i organu nadzorującego szkołę wówczas, gdy są łamane prawa ucznia,d) informuje Radę Pedagogiczną o zażaleniach składanych przez uczniów, ale z zagwarantowaniem ich anonimowości.

21. Kadencja organów samorządu i rzecznika praw ucznia trwa 2 lata.§ 21) W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora oraz kierownika świetlicy. Sposób powoływania na stanowiska kierownicze regulują odrębne przepisy.

2) Wicedyrektor szkoły przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:

a) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce,

b) przygotowuje projekty dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły,

c) koordynuje bieżący tok działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

d) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

e) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu.

3) Kierownik świetlicy realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły, a w szczególności:

a) opracowuje roczny plan pracy świetlicy i tygodniowy rozkład,

b) nadzoruje i koordynuje działalność wychowawców świetlicy,

c) nadzoruje pracę personelu kuchni, jeśli takowa istnieje w szkole,

d) uczestniczy w przygotowaniu jadłospisu,

e) prowadzi na bieżąco dokumentację świetlicy.§ 31) Rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2) Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych danej klasy i szkoły,

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów,

c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu opinii i skarg dotyczących pracy szkoły.

3) Rodzice/prawni opiekunowie mogą kontaktować się z nauczycielem bezpośrednio lub w uzasadnionych wypadkach telefonicznie, jeżeli nie prowadzi on w tym czasie lekcji lub nie pełni dyżuru. Terminy indywidualnych spotkań z rodzicami ustala wychowawca podczas okresowych zebrań.

4) Stałe spotkania zwane dalej "wywiadówkami" odbywają się przynajmniej 2 razy w roku. Każdą ostatnią środę miesiąca ( z wyłączeniem ferii i wakacji letnich) odbywają się tak zwane konsultacje dla rodziców.

5) Wychowawcy klasy nie wolno omawiać spraw dotyczących poszczególnych uczniów w obecności wszystkich zebranych rodziców/prawnych opiekunów.

6) Zebranie organizacyjne dla rodziców, uczniów mających rozpocząć naukę w szkole podstawowej zwołuje przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor szkoły.

7) Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie nie interesują sytuacją swego dziecka, wychowawca klasy wysyła listem poleconym informację dotyczącą daty i godziny obowiązkowego stawienia się do szkoły.

8) Rodzice/prawni opiekunowie powinni informować wychowawcę o stanie zdrowia swojego dziecka, aby podczas zajęć

szkolnych mogło być otoczone szczególną troską ze strony nauczycieli.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA SZKOŁY.

§ 11. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 21. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.§ 31. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego przez MEN.

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 20 - 30 uczniów. Nie tworzy się jednak nowego oddziału tej samej - klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 20.§ 4

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez wicedyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć zintegrowanych w klasach I - III ustala nauczyciel.

§ 51. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, natomiast przerwy odpowiednio: 10, 15, 20minut.

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali się inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 61. Oddział klas IV-VI można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki, wychowania fizycznego jeśli klasa liczy powyżej 24 uczniów (wf powyżej 26).

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. Na zajęciach z wychowania fizycznego również występuje podział na grupy dziewcząt i chłopców.§ 71. Niektóre zajęcia obowiązkowe np.: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne, elementów informatyki, koła zainteresowań, nauczanie języków obcych i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów ( np. kolonie śródroczne lub inne formy wyjazdowe organizowane przede wszystkim dla dzieci z rejonów zagrożonych ekologicznie).

2. Czas trwania zajęć wymienionych w pkt 1 ustala się zgodnie z § 5 pkt. 2 statutu szkoły.

3. Zajęcia, o których mowa w pkt 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być wyższa niż 15 uczniów.

5. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych liczba uczniów nie może być wyższa niż 15 uczniów.§ 81. Dla uczniów, którzy w wyniku badania w poradni psychologiczno - pedagogicznej otrzymali orzeczenie kwalifikujące ich do nauczania indywidualnego tokiem szkoły specjalnej lub nauczania indywidualnego z powodu przewlekłej choroby, dyrektor szkoły organizuje dodatkowe zajęcia lekcyjne po otrzymaniu skierowania wydanego przez organ prowadzący szkołę.

2. Uczeń, który otrzymał orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej kwalifikujące go do nauczania tokiem szkoły specjalnej, może być do niej skierowany tylko za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.§ 91. Zasady działalności klas sportowych określają odrębne przepisy.§ 10

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Opiekunem słuchacza lub studenta, o którym mowa w pkt 1 jest wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel.

3. Opiekun ma obowiązek udzielić słuchaczowi lub studentowi odbywającemu praktykę pomocy metodycznej i merytorycznej oraz sporządzić rozkład zajęć zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez władze zakładu kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej kształcącej nauczycieli.

§ 111. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania opracowany przez Radę Pedagogiczną.

System ten ujmuje szczegółowo zasady oceniania z przedmiotów nauczania i zachowania uczniów w każdym cyklu kształcenia, wymagania na poszczególne stopnie szkolne, tryb postępowania i przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. ( załącznik nr 1)

§ 121. Szkoła może zapewnić uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia, co najmniej jednego posiłku w stołówce szkolnej.

§ 131. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, i pracownicy niepedagogiczni szkoły, natomiast rodzice/prawni opiekunowie i inne osoby mogą korzystać z księgozbioru w czytelni.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

a) gromadzenie i opracowanie księgozbioru,

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów ( w grupach bądź oddziałach).

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Biblioteka czynna jest codziennie z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych. Korzystać z niej mogą wszyscy uczniowie podczas przerw, a także po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należą:

a) gromadzenie, opracowanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów,

b) propagowanie zbiorów i udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu,

c) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego kształtujących podstawowe elementy kultury czytelniczej,

d) nadzór nad uczniami korzystającymi z zasobów biblioteki

e) inspirowanie czytelnictwa wśród uczniów i prowadzenie zajęć z kołem przyjaciół biblioteki

7. Bibliotekarz szkolny opracowuje regulamin pracy biblioteki szkolnej.

8. W bibliotece znajduje się dla uczniów i pracowników szkoły centrum multimedialne. Zasady korzystania z centrum określa odrębny regulamin.§ 14

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców/prawnych opiekunów szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Rodzice/prawni opiekunowie ustalają z kierownikiem świetlicy czas pobytu dziecka na zajęciach opiekuńczo- wychowawczych oraz przez kogo będzie odbierane po ich zakończeniu. Powyższe

ustalenia zapisuje się na karcie zgłoszenia dziecka, a rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają je

własnoręcznym podpisem.

2.Świetlica prowadzi zajęcia od 7.00 do 16.30. od poniedziałku do piątku. Zakres zajęć w dni,

w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, określa dyrektor szkoły, przy przestrzeganiu zasady pięciu dni pracy

nauczyciela w tygodniu.

3.Zajęcia wychowawcze prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

4.Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy szkoły.

Do zadań świetlicy należy:

a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy naukowej,

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia,

c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

e) upowszechnianie kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

f) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

g) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników zajęć świetlicowych, w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.

6. Kierownik świetlicy opracowuje regulamin pracy świetlicy szkolnej.

§ 15a) Dla realizacji celów statutowych szkoła powinna posiadać odpowiednie pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem w tym sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, boiska sportowe, gabinet pielęgniarki, pomieszczenia administracyjno-biurowe.

b) Szkoła może odpłatnie udostępnić pomieszczenia osobom prawnym lub fizycznym jeśli nie stanowi to zagrożenia dla realizacji celów i zadań statutowych szkoły. Pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznacza się na realizację celów i zadań statutowych szkoły oraz na wzbogacenie wyposażenia.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY§ 11. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt 1 określają odrębne przepisy.

3. Dyrektor szkoły opracowuje zakresy obowiązków zastępcy dyrektora, pedagoga szkolnego, bibliotekarza i kierownika świetlicy oraz pozostałych nauczycieli przedmiotów.

4. Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.

5. Zasady wynagradzania i premiowania pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły.

§ 21. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opiekunów nad kołami, zespołami, organizacjami i pracowniami reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych.

3. Do zadań nauczycieli należą:

a) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach oraz osiąganie w stopniu optymalnym celów szkoły ustalonych w programie i planie pracy szkoły,

b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej oraz wnioskowanie o jego wzbogacanie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły,

c) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

d) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

e) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,

f) informowanie rodziców/prawnych opiekunów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także Radę Pedagogiczną o wynikach w nauce swoich uczniów,

g) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,

h) prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań.

i) nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów

j) nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

k) upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tą osobę do dyrektora.

l) nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.4. Nauczyciel decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, a jeżeli prowadzi koło zainteresowań lub zespół - decyduje o treści programu koła lub zespołu.

5. Nauczyciel decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów. Ma także prawo współdecydować o ocenie z zachowania oraz wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

6. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym za:

poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał,

a) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,

b) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

c) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

d) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 31. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1:

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami/prawnymi opiekunami:

Ø różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

Ø ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

utrzymuje kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów celu:

Ø poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych ich dzieci,

Ø współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

Ø włączania ich do spraw życia klasy i szkoły.

d) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

3. Częstotliwość kontaktów wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami regulują postanowienia zawarte w § 3 pkt. 3, 4, 5

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

5. Dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi stażyście oraz nauczycielowi kontraktowemu opiekuna, którym powinien być nauczyciel z dużym doświadczeniem pedagogicznym wyróżniający się w pracy wychowawczej.6. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem za:

a) osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie,

b) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

c) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno - wychowawczej,

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.§ 41. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego, do którego zadań należą:

a) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności dydaktyczne i wychowawcze,

b) rozpoznanie potrzeb dziecka i rodziny,

c) ustalenie form pomocy,d) udzielanie rodzicom/prawnym opiekunom pomocy w rozwiązywaniu przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,

e) indywidualna pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych powstających na tle niepowodzeń szkolnych, trudności w kontaktach rodzinnych i rówieśniczych,

f) udzielanie pomocy uczniom w wyborze kierunku dalszego kształcenia,

g) współpraca z instytucjami wspomagającymi wychowanie ( poradnia psychologiczno - pedagogiczna, lekarz i pielęgniarka szkolna, opieka społeczna, sąd rejonowy i inne w zależności od potrzeb)

h) współpraca z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły w organizowaniu działań wspierających proces rozwoju i uczenia się dzieci i młodzieży - odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

i) okresowa ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

j) nadzoruje realizację obowiązku przedszkolnego przez dzieci pięcio i sześcioletnie.

§ 51. Do szkoły przyjmowane są wszystkie dzieci, które mieszkają w obwodzie szkoły, a którego granice ustala organ prowadzący szkołę.

2. Na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów do szkoły mogą być przyjmowane dzieci, które mieszkają poza obwodem szkoły, jeżeli w szkole jest odpowiednia ilość miejsc. W takiej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie przejmują na siebie odpowiedzialność za zorganizowanie bezpiecznego dojścia lub przejazdu dziecka do i ze szkoły.

3. Do szkoły podstawowej uczęszczają w zasadzie uczniowie, od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, do 13, ale nie później niż do 18 roku życia. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do szkoły na wniosek rodziców i bilansu przeprowadzonego przez Przedszkole. Natomiast w uzasadnionych przypadkach decyzję w sprawie odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez dziecko podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko może być odroczone nie dłużej niż o 1 rok.

4. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko może otrzymać promocję do kolejnych klas a następnie świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę , której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.§ 6

1. Każdy członek społeczności szkolnej - jako człowiek - bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do :

- poszanowania swej godności, dobrego imienia i własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych,

- rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny pracy przez przełożonych,

- złożenia pisemnej skargi do dyrektora szkoły, który musi ją rozpatrzyć

niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni.

 1. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:

- poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,

- jeśli ma przyznaną władzę/opiekę nad innymi osobami, dbać o ich dobro oraz rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.

3. Nikt nie ma prawa do:- wykorzystywania swej przewagi , wieku ,funkcji, siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.

4. Każdy członek społeczności szkolnej odpowiada, proporcjonalnie do dojrzałości, wieku, kwalifikacji czy funkcji, za szkody wyrządzone drugiemu człowiekowi.II .Uczenie się i nauczanie- kontrola i ocena wyników w nauce.1. Lekcja- jest główną formą procesu nauczania i wychowania, formą realizacji podstawowego i obowiązkowego programu szkoły.

Uczniowie mają prawo do:

- znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści,

- zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji.

Uczniowie mają obowiązek:

- systematycznie pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,

- przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków szkolnych, w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenie wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela (nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar).

- uzupełniać braki wynikające z absencji w ciągu jednego tygodnia,

- uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy,

- usprawiedliwiać nieobecności w ciągu 7 dni od ostatniego dnia nieobecności. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach (podpis jednego rodzica) lub zaświadczenia lekarskiego (oryginał lub kopia). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach.

-

2. Praca domowa- jest stosowana do wyćwiczenia przez uczniów określonych umiejętności lub przygotowania się do następnej lekcji. Obowiązuje tu zasada: im więcej czasu mamy na dany przedmiot w tygodniowym rozkładzie nauczania- tym w mniejszym stopniu powinno się stosować prace domową.

Uczniowie mają prawo do :

- weekendów bez pracy domowej tzn. nie zadaje się prac domowych w piątek na poniedziałek,

- brania pod uwagę przez nauczyciela , czy są w stanie odrobić zadania z dnia na dzień oraz uwzględnienia przez nauczyciela różnych okoliczności domowych i życiowych ucznia, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązanie się z pracy domowej.

Uczniowie są zobowiązani do:

- systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania pracy poleconej przez nauczyciela do wykonania w domu.

- kształtowania nawyku wykonywania zadań domowych w tym dniu, w którym zostały zadane,

- starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymogami nauczyciela.

3. Ocena szkolna- jest to wartościujący stosunek / opinia/ nauczyciela do stopnia osiągnięć i postępów ucznia w zakresie wymagań programu przedmiotu lub zachowania. Ocena z przedmiotu i zachowania jest zgodna ze skalą ustaloną przez MEN

Uczniowie mają prawo do:

- poinformowania ich co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel,

- sprawiedliwości i jawności oceniania,

- zgłaszania chęci poprawienia oceny negatywnej i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie,

- wyznaczenia przez nauczyciela terminu uzupełnienia wiadomości po dłuższej nieobecności ucznia w szkole / do tygodnia

- informacji o proponowanej ocenie semestralnej lub rocznej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

- wniesienia wniosku o ponowne ustalenie oceny z przedmiotu nauczania, przeprowadzenie egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego/ tryb wnoszenia wniosku opisany jest w WSO/.

Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za celowe unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych, za uniemożliwienie nauczycielowi prawidłowego oceniania ich postępów (ocena niedostateczna zostaje wpisana, jeżeli do 1 tygodnia uczeń nie napisze sprawdzianu).

Dzienniczek uczniowski jest obowiązkowym dokumentem szkolnym i musi być przez ucznia przedkładany nauczycielowi do dokonania wpisu oceny (dzienniczek może znajdować się na ostatniej stronie zeszytu przedmiotowego).

4. Formy kontroli postępów w nauce. Zalicza się do nich prace klasowe, sprawdziany, testy kontrolne, dyktanda / zaplanowane na jedną lub dwie godziny lekcyjne / oraz tzw. kartkówki obejmujące wiadomości z 3 ostatnich lekcji i trwające maksymalnie 15 minut.

Uczeń ma prawo:

- znać zakres materiału objętego kontrolą,- do określenia terminu kontroli z tygodniowym wyprzedzeniem z wyjątkiem kartkówki, która nie jest zapowiadana, gdyż nie różni się od innych form bieżącego sprawdzania przygotowania do lekcji,

- do ograniczenia ilości prac kontrolnych w ciągu tygodnia i dnia : 2 prace na

tydzień, przy czym tylko 1 dziennie.

Uczeń jest zobowiązany :

- do systematycznego przygotowywania się do prac kontrolnych,

- nieopuszczania lekcji , na które zapowiedziano pracę kontrolną

/ usprawiedliwiona jest nieobecność z powodu choroby lub innej sytuacji

losowej/ ,

- w przypadku, gdy nie pisał pracy kontrolnej do ustalenia z nauczycielem przedmiotu innego terminu.

Nauczyciel może zrezygnować z wpisania do dziennika ocen z prac kontrolnych, jeżeli uzna, że są one niezadowalające. W tej sytuacji może zarządzić powtórne pisanie pracy kontrolnej, po uzupełnieniu zaległości przez uczniów.

Tryb wnoszenia wniosku o ponowne ustalenie oceny oraz o egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny opisano w WSO.5. Ocena zachowania- wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego, jego postawie wobec kolegów i innych osób.

Kryteria oceny zachowania zawarte są w WSO.

Każdy uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego kredyt w wysokości 130 punktów. Punkty dodatnie i ujemne odnotowują nauczyciele w zeszycie wychowawcy, który zakłada się na 1 rok. Nauczyciele wpisujący punkty muszą dopisać krótkie uzasadnienie Zeszyt klasowy przechowuje każdy wychowawca w dokumentacji dostępnej w pokoju nauczycielskim.

III. Samorządność uczniowska.Uczniowie mają prawo do:

- wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych,

- wybrania spośród grona nauczycielskiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia,

- odwołania Samorządu Uczniowskiego, jeśli nie spełniałby swoich funkcji lub spełniałby je źle.

Samorząd ma prawo do:

- uczestniczenia w życiu szkoły, do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących spraw uczniowskich,

- uczestniczenia w tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które rozpatrują problemy wnoszone przez uczniów lub dotyczące wspólnej realizacji podjętych decyzji,

- uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej z prawem zgłaszania postulatów uczniowskich,

- opiniowania wszystkich spraw szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,

- redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

- organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcja szkoły i pod opieką nauczycieli.

Postanowienia samorządu nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.IV. Bezpieczeństwo i higiena ucznia.Uczniowie mają prawo do:

- bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz zorganizowanych przez szkołę wycieczek i kolonii śródrocznych,

- korzystania w pełni z wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,

po zajęciach szkolnych oraz w czasie ferii,

- zmieniania obuwia na korytarzach szkolnych,

- zabaw , które nie zagrażają bezpieczeństwu innych uczniów.

Uczniowie maja obowiązek:

- dbać o czystość szkoły i jej estetykę,

- przestrzegać zasad higieny osobistej,

- dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów,

- wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów,

- przebywania na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw między nimi,

- dbać o estetykę ubioru i schludną ,czystą fryzurę,

- nosić zmienne obuwie oraz strój na lekcje kultury fizycznej

- nosić strój szkolny - mundurek z logo szkoły w dni powszednie

- w czasie zajęć lekcyjnych nie korzystać z telefonów komórkowych (telefony powinny być wyłączone lub wyciszone), nie wykonywać zdjęć i nagrań osób bez ich zgody. Za straty (zgubienie, zniszczenie telefonu przez ucznia) szkoła nie odpowiada. Jeśli uczeń nie dostosuje się do tego obowiązku nauczyciel ma prawo taki telefon odebrać, wyłączyć i oddać dyrektorowi szkoły. Rodzic/prawny opiekun odbiera telefon komórkowy osobiście.

-1. Obowiązkiem szkoły jest zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniówV. Uczniowskie i szkolne tradycje.1. Uczniowie nauczycielom- 14 października - Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie mają prawo do dowolnego zaprogramowania zajęć w tym dniu, ale zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i porozumieniu z wychowawcami klas.

2. Dzień Wiosny- 21 marca- święto patrona szkoły3. Uczniowie mają prawo do zorganizowania wycieczek w celach obrzędowych lub rekreacyjnych. Wagary traktowane są jako ucieczka z zajęć i w takiej sytuacji uczniowie mają jeden dzień absencji nieusprawiedliwionej.

4. Prima Aprilis- 1 kwietnia. Uczniowie mają prawo do robienia żartów primaaprilisowych, ale w dobrym tonie i bez obrażania czyjejś godności. Uczniowie nie mają prawa opuszczania budynku szkoły. Prima Aprilis jest dniem zajęć szkolnych, wesołym, pełnym radości i dobrego dowcipu. Nauczyciele są proszeni o duże poczucie humoru w tym dniu.

5. Dzień Dziecka i Dzień Sportu- 1 czerwca. Dzień ten jest finałem wszelkich szkolnych rozgrywek , turniejów sportowych i sprawnościowych. Uczniowie maja prawo do udziału w w/w imprezach i zabaw na boisku szkolnym.

6. Dni Wodzisławia Śląskiego- czerwiec. Uczniowie maja prawo do uczestniczenia w imprezach zorganizowanych przez miasto / wycieczka pod opieka wychowawcy/, a klasy czwarte reprezentują szkołę w pochodzie przebierańców.

VI. Olimpiady i konkursy .

Uczeń ma prawo:

- uczestniczyć w wybranych przez siebie konkursach i olimpiadach,

- uczestnictwo ucznia w tych konkursach i olimpiadach jest dobrowolne.VII. Wyróżnienia i nagrody.

Za wzorową i przykładną postawę uczniowską uczeń może otrzymać :

- pochwałę udzieloną w obecności uczniów przez dyrektora szkoły ,

- nagrodę rzeczową lub dyplom przyznany przez Radę Pedagogiczną

- list pochwalny do rodziców

Osiągnięcie wyróżniającego wyniku na szczeblu wojewódzkim odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich przyznawania.

VIII. Kary.1. W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność

osobistą ucznia.

2. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie szkoły uczeń może być ukarany w następujący sposób:

- upomnienie udzielone przez wychowawcę,

- upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły,

- zawieszenie przez dyrektora praw do udziału w imprezach pozalekcyjnych,

- decyzją Rady Pedagogicznej przeniesienie do innej klasy w swojej szkole.

3. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zgodnie z wyrokiem sądu dla nieletnich oraz opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej dalsze uczęszczanie tego ucznia do szkoły macierzystej zagraża życiu i zdrowiu pozostałych uczniów i pracowników szkoły.

4. Kary są stosowane na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary, jeżeli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela-wychowawcy lub Samorządu Szkolnego.

5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

6. Jeżeli rodzice/ prawni opiekunowie mają zastrzeżenia co do zasadności kary zastosowanej wobec ich dziecka, mogą w ciągu 14 dni zwrócić się z pisemną prośbą o ponowne jej rozpatrzenie do dyrektora szkoły.

7. Wniosek, o którym mowa w punkcie 6 rozpatrywany jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w ciągu 14 dni.

1.Rodzice ( prawni opiekunowie) muszą być informowani o przyznaniu nagrody lub zastosowaniu kary wobec dziecka. Jeżeli mają zastrzeżenia, co do zasadności kary zastosowanej wobec ich dziecka mogą w ciągu 14 dni zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora szkoły o ponowne jej rozpatrzenie.

2.Wniosek, o którym mowa w pkt. 6 rozpatrywany jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w ciągu 14 dni.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Szkoła używa pieczęci urzędowych i stempli według ustalonego wzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

Statut Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim został uchwalony przez Radę Szkoły dnia 09. 12. 1999r.

Tekst jednolity z dnia 07.11.2012 r.Rada Rodziców Dyrektor SzkołyWEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10

IM. JANUSZA KORCZAKA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIMTekst jednolity z dnia 07.11.2012§ 1

Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza, po których przeprowadzona jest klasyfikacja uczniów (śródroczna / końcoworoczna/.

§ 2.

Każda ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców /prawnych opiekunów/ i powinna być na ich życzenie uzasadniona przez nauczyciela przedmiotu.

§3.

Każdą sprawdzoną i ocenioną pracę kontrolną (wypracowanie, sprawdzian, dyktando) uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji. Rodzice /prawni opiekunowie/ otrzymują pracę ucznia do wglądu po zgłoszeniu się do nauczyciela przedmiotu.

§ 4.

Wszystkie pisemne prace kontrolne są gromadzone i przechowywane przez nauczyciela przedmiotu na czas trwania całego kolejnego etapu edukacyjnego.

§ 5.

I. Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego:

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielowi informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych / rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5) ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

W szkole obowiązuje system oceniania opracowany odrębnie dla każdego etapu edukacyjnego.1. I Etap edukacyjny /kl. I - III/:

1/Ocena śródroczna /końcowa/ osiągnięć edukacyjnych i postępów oraz zachowania ucznia ma charakter opisowy i jest uogólnieniem spostrzeżeń zawartych w arkuszu oceny postępów ucznia

Oceny bieżące w klasach I-III ustala się wg następującej skali:

a) 6 - celujący

b) 5 - bardzo dobry

c) 4 - dobry

d) 3 - dostateczny

e) 2 - dopuszczający

f) 1 - niedostateczny

Oprócz ocen stosuje się również słowną (ustną) pochwałę ucznia w obecności uczniów całej klasy lub na apelu klas I-III.

Ustala się następujące ogólne kryteria dla poszczególnych ocen:

a) 6 - celujący - otrzymuje uczeń, który wykracza poza materiał programowy, poprawnie wnioskuje, potrafi przekazać wiedzę poprawnie, rozumnie i twórczo

b) 5 - bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował niektóre treści rozszerzające, opanował wiedzę dokładnie, stosuje jasny, komunikatywny język i pełną poprawność, wiedzę przekazuje pewnie i logicznie

c) 4 - dobry - otrzymuje uczeń, który opanował wymagany materiał programowy, poprawnie wnioskuje, wiedzę opanował dobrze, popełnia nieznaczne błędy językowe

d) 3 - dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy materiał programowy, rozumie większość materiału, opanował zasadnicze treści, popełnia błędy (niekardynalne) w treści i języku, jest niepewny własnych sądów

e) 2- dopuszczający otrzymuje uczeń, u którego stwierdzono nieznajomość części materiału (działów, pojęć), brak zrozumienia pojęć, niewystarczające opanowanie wiedzy, obojętny stosunek do wiedzy, popełnia błędy o różnej wadze, udziela odpowiedzi jedynie przy pomocy naprowadzających pytań

f) 1- niedostateczny otrzymuje uczeń za nieznajomość całości materiału, całkowity brak zrozumienia treści, całkowicie obojętny stosunek do wiedzy, popełniane bardzo liczne błędy, nieporadnie i niekomunikatywne przekazywanie wiadomości.

2. II Etap edukacyjny /kl. IV - VI:

1/ Oceny cząstkowe oraz ocenę śródroczną /końcową/ osiągnięć edukacyjnych z przedmiotów nauczania

ustala się według skali zgodnej z rozporządzeniem MEN. Ocena za II półrocze jest równocześnie oceną

końcową i ustala się ją biorąc pod uwagę osiągnięcia ucznia w I półroczu. Ocena śródroczna /

końcowa/ nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne dla klas IV-VI

g) 6 - celujący

h) 5 - bardzo dobry

i) 4 - dobry

j) 3 - dostateczny

k) 2 - dopuszczający

l) 1 - niedostateczny

W przypadku ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków (+) i (-). Stosowany znak przy ocenie informuje o odejmowaniu przez ucznia wysiłku (lub jego braku) w celu uzyskania wyższej oceny.

Dopuszcza się również stosowanie znaków (+) i (-) za aktywność ucznia lub braki ( nauczyciele przedmiotu na początku roku szkolnego informują uczniów o ilości znaków (+) i (-) ocenie za znaki (ile znaków - jaka ocena).

Ustala się następujące ogólne kryteria dla poszczególnych ocen (stopni)

a) Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych wynikających z programu nauczania danej klasy, a także rozwiązuje problemy wykraczające poza program nauczania danej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych

b) Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który posiadł w pełnym zakresie wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych wynikających z programu nauczania danej klasy,

c) Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstaw programowych obowiązujących w danej klasie oraz poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych wynikających z podstaw programowych obowiązujących w danej klasie,

d) Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności wynikających z podstaw programowych obowiązujących w danej klasie oraz z pewnymi trudnościami rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne wynikające z podstaw programowych obowiązujących w danej klasie

e) Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikających z podstaw programowych obowiązujących w danej klasie, ale braki te nie przekreślają jego możliwości nabycia wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki oraz przy pomocy nauczyciela potrafi rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

f) Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności wynikających z podstaw programowych danej klasy oraz nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać problemów teoretycznych i praktycznych wynikających z podstaw programowych obowiązujących w danej klasie.2/ Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

3/ Śródroczną ocenę zachowania ustala się według skali punktowej, a następnie przedstawia w postaci stopnia

według skali zgodnej z rozporządzeniem MEN Ocena końcowa jest podsumowaniem ocen

zachowania w I i II półroczu i ustala się ją obliczając średnią arytmetyczną punktów zebranych przez ucznia

w I i II półroczu. W arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym przedstawia się ją według skali zgodnej z

rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r. Dziennik Ustaw nr 199

.

4/ Skala ocen z przedmiotu nauczania: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,

niedostateczny.

5/ Skala punktowa oceny z zachowania:

wewnątrzszkolna wg zarz. MEN

0 pkt - 69 pkt - naganne

70 pkt. - 99 pkt. - nieodpowiednie

100 pkt. - 129 pkt. - poprawne

130 pkt. - 169 pkt. i więcej - dobre

170 pkt. - 199 pkt - bardzo dobre

200 pkt i więcej - wzorowe

Każdy uczeń na początku półrocza otrzymuje 130 pkt. tzw. "kredytu". Punkty są odnotowywane w zeszycie

klasowym.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który otrzyma powyżej 200 punktów i spełnia wszystkie poniższe kryteria:

 • wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego,
  jest wzorem dla innych;
 • wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią;
 • dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów;
 • jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga kolegom np. w nauce, uzupełnianiu zaległości);
 • okazuje szacunek osobom starszym;
 • rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;
 • jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;
 • jest uczciwy;
 • jest zawsze przygotowany do zajęć (nosi niezbędne przybory szkolne i identyfikator);
 • jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, akcjach;
 • wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków;
 • wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;
 • wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd:
  - przestrzega zasad higieny osobistej;
  - do szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór;
  - na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
 • dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków odurzających;
 • bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego;
 • chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
 • systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do lekcji, nosi identyfikator;
 • nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania,
 • troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia;
 • dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;
 • prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;
 • jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym;
 • okazuje szacunek osobom starszym;
 • rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;
 • dba o swój estetyczny wygląd:
  - przestrzega zasad higieny osobistej;- do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór;
- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;

 • dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;
 • jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii;
 • bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 • uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

 • przestrzega regulaminu szkolnego;
 • bierze udział w życiu klasy i szkoły;
 • dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia i przygotowuje się do nich, nosi identyfikator;
 • nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszenia regulaminu szkolnego uwag;
 • szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek;
 • dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;
 • jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom i pracownikom szkoły;
 • jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych;
 • dba o swój estetyczny wygląd:
  - przestrzega zasad higieny osobistej;
  - do szkoły ubiera się schludnie i skromnie;
  - na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
 • dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom;
 • jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który :

 • na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły ( zdarzają mu się drobne uchybienia);
 • uczestniczy w życiu szkoły i klasy;
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji;
 • nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego zachowania się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych;
 • poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów;
 • na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;
 • przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią;
 • szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę; • nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi;
 • stara się unikać kłótni i konfliktów;
 • wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;
 • stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą);
 • stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii;
 • stara się nie spóźniać na lekcje, ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w semestrze;

Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który :

 • często łamie zasady regulaminu szkolnego;
 • lekceważy obowiązki szkolne ( nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć );
 • nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły;
 • ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad;
 • nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu ( brak stroju galowego podczas uroczystości ), nie nosi identyfikatora;
 • nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale;
 • nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów;
 • nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów;
 • swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych ( przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych);
 • bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje;
 • ulega nałogom;
 • często spóźnia się na lekcje, ma od 6 do 25 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w semestrze;

Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;
 • nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego;
 • nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 • swoim zachowaniem :
  - uniemożliwia prowadzenie lekcji;
  - daje zły przykład rówieśnikom;
  - wpływa na nich demoralizująco;
  - zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;
 • prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży;
 • znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;
 • rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia szkody;
 • wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i agresywny;
 • ulega nałogom ( pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub je rozprowadza);
 • wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił ponad 25 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

Każdy wychowawca zakłada na początku roku szkolnego "zeszyt uwag" gdzie nauczyciele wpisują uwagi pozytywne i negatywne.

Załącznik Nr 1 do WSO Tabela z punktacją z zachowania6/ Każdy nauczyciel przedmiotu przygotowuje zestaw wymagań edukacyjnych oraz ustala kryteria, według których będzie oceniał osiągnięcia edukacyjne i postępy ucznia. Informację o zasadach ustalania oceny zachowania i przedmiotów nauczania oraz o zestawie wymagań i szczegółowych kryteriach oceniania nauczyciele przedmiotu i wychowawcy klas przekazują uczniom na początku roku szkolnego. Uczniowie zapisują te informacje w zeszytach przedmiotowych i przedkładają do wiadomości rodzicom/prawnym opiekunom, którzy potwierdzają własnoręcznym podpisem przyjęcie ich do wiadomości. Z WSO wychowawca klasy zapoznaje także rodziców/prawnych opiekunów/ uczniów na pierwszym zebraniu klasowym na początku każdego roku szkolnego.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

7/. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej poradni.

8/ Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

§ 6.Każdy nauczyciel ma obowiązek na bieżąco informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. Służy mu radą i pomocą w wypadku trudności w nauce, motywuje go do dalszej pracy, kieruje rozwojem jego szczególnych zainteresowań i uzdolnień. Natomiast każdy wychowawca klasy na bieżąco informuje ucznia o ocenie z zachowania.

§ 7.

Rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia informowani są o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz zachowaniu w trakcie indywidualnych spotkań z nauczycielem zainicjowanych przez każdą ze stron , podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę co najmniej dwa razy w ciągu każdego półrocza , o przewidywanych ocenach niedostatecznych na miesiąc przed planowaną klasyfikacją semestralną /końcoworoczną/ , o ustalonych rocznych ocenach na 10 dni przed klasyfikacją końcową.

§ 8.

Każdorazowa informacja o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowaniu powinna być odnotowana przez nauczyciela i potwierdzona własnoręcznym podpisem rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia.

§ 9.

Rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia mogą być wezwani do szkoły przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę klasy za pośrednictwem ucznia /wezwanie wpisuje się do zeszytu przedmiotowego, / za pośrednictwem poczty /list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ , telefonicznie (jeżeli rodzice /prawni opiekunowie/ udostępnią domowy numer telefonu nauczycielowi przedmiotu lub wychowawcy.

§ 10.

W uzasadnionym przypadku uczeń może starać się o podwyższenie oceny z zachowania przedkładając w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o planowanej ocenie pisemne podanie, podpisane przez rodziców, podając argumenty, które nie zostały uwzględnione oraz stosowną dokumentację. Warunkiem rozpatrzenia podania są wszystkie godziny usprawiedliwione. Wychowawca, po rozpatrzeniu podania decyduje o ostatecznej ocenie.

§ 11.

1. Uczeń i jego rodzice/ prawni opiekunowie/ mogą złożyć odwołanie od ustalonej oceny końcowej.

2. W tym celu na 10 dni przed klasyfikacją końcową składają u dyrektora szkoły podanie o ponowne rozpatrzenie oceny.

3. Podanie musi zawierać rzeczowe uzasadnienie i jest rozpatrywane przez komisję w składzie: dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, który ustalił ocenę oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Jeżeli komisja pozytywnie rozpatrzy prośbę ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów , nauczyciel, który ustalił ocenę, przeprowadza egzamin pisemny z zakresu obejmującego cały rok nauki w danej klasie. Z techniki, plastyki , muzyki i kultury fizycznej przeprowadza się egzamin praktyczny. Stopień trudności testu egzaminacyjnego lub egzaminu praktycznego musi odpowiadać ocenie, jaką zdaniem ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów powinien otrzymać. Egzamin musi się odbyć przed klasyfikacją końcową. Po jego przeprowadzeniu ostateczną ocenę końcową ustala nauczyciel przedmiotu i informuje o tym dyrektora szkoły oraz ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów na piśmie. Jeżeli uczeń po egzaminie będzie miał tylko 2 oceny niedostateczne, należy poinformować jego rodziców/ prawnych opiekunów o możliwości wyznaczenia mu egzaminów poprawkowych zgodnie z zasadami ustalonymi w & 12 niniejszego regulaminu .

§ 12.

1. Jeżeli uczeń począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3. Jeżeli uczeń w wyniku egzaminu poprawkowego otrzymał ocenę niedostateczną powtarza klasę. Rada Pedagogiczna może uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego.§ 13.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny uczniowi, który nie był klasyfikowany z powodu nie usprawiedliwionej nieobecności.

4. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ w ciągu tygodnia przed posiedzeniem klasyfikacyjnym składają u dyrektora szkoły podanie o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego z powodu nie usprawiedliwionej nieobecności podanie musi zawierać szczegółowe uzasadnienie.

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami/ ucznia. Egzamin taki musi się odbyć w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Jeżeli uczeń nie przystąpi w wyznaczonym terminie do egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego z przyczyn losowych może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

7. Tryb, dokumentację oraz zasady powoływania komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego reguluje Zarządzenie MEN stanowiące podstawę prawną wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia.

§ 14.

1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może

postanowić o powtarzaniu przez ucznia klasy I-III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię

psychologiczno - pedagogiczną w tym poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami /prawnymi

opiekunami/ ucznia.

2. Ocena z zachowania i religii i dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do następnej klasy lub ukończenia szkoły.§ 15.

 1. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń , który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę ze sprawowania. Do średniej ocen wlicza się oceny z religii / etyki.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą.§ 16.

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

§ 17.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z: wychowania fizycznego, informatyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz pisemnej prośby rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia.§ 18.

Rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej, wraz z podaniem odpowiednich przepisów prawa, mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, której skład i prace zgodne są z &17 Rozporządzenia MEN z dnia 07.09.2004 r. Prace komisji kończą się nie później niż 10 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.Ocena z zachowania

Punkty dodatnie

Lp.

Za co

Ilość punktów

1.

Udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych

udział (max. 30/semestr)

Osiągnięcia (1-3 miejsce)

- szkolne, miejskie, międzyszkolne

- powiatowe

- wojewódzkie

- ogólnopolskie510

20

30

40

2.

Praca na rzecz klasy,

szkoły

i środowiska lokalnego

miasta

(po godzinach lekcyjnych)

5

10

15

20

3.

Praca na rzecz innych (w tym pomoc kolegom w nauce) za każdą pracę

5

4.

Zbiórka surowców wtórnych:

5 baterii

10 puszek

20 nakrętek

2 kg makulatury

elektrośmieci

Max 30 punktów na semestr1

1

1

1

5

5.

Dyżur uczniowski (pełniony sumiennie (za jeden dzień)

1

6.

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (np. koła zainteresowań, aktyw biblioteczny, świetlicowy, gazetka itp.) za cały semestr

20

7.

Bez ujemnych uwag za semestr

20

8.

Prawidłowe reagowanie na występujące zagrożenia

5

9.

Wyjątkowa kultura osobista (wychowawca ustala 2 razy w roku szkolnym)

20

10.

100% obecność na lekcjach.

10Punkty ujemneLp.

Za co

Ilość punktów ujemnych

1.

Przeszkadzanie na lekcjach (za każde przewinienie)

3

2.

Złe zachowanie na jadalni, świetlicy, przy sklepiku szkolnym

2Niewykonywanie poleceń nauczyciela (za każde przewinienie)

3Agresywne odezwanie się do nauczyciela, pracownika szkoły lub innej dorosłej osoby (za każde przewinienie)

5Nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły

1Liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad;

1Nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu ( brak stroju galowego podczas uroczystości ), nie nosi mundurka;

1Nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale

2Nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów (w zależności od wartości zniszczonego mienia) + zwrot kosztów

2 -10Używa wulgarnych słów (za każde wulgarne słowo)

2Przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty

5Samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy

5Na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych

5Bierze udział w bójkach

10Pobicie

20Kłamie, oszukuje

5Ulega nałogom

5Często spóźnia się na lekcje (za semestr od 5 spóźnień)

5Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne, wagary (za każdą godzinę -1 max 25 w semestrze)

1-25Znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie

5-30Zaśmiecanie otoczenia

2Fałszowanie podpisów i dokumentów

10Używanie telefonów komórkowych i innych środków komunikacji na lekcji. Nagrywanie bez zgody nagrywanego

5Uczeń, który ma 10 uwag ujemnych nie ma prawa wyjeżdżać na wycieczki klasowe, imprezy klasowe i szkolne. Nie może mieć zachowania wzorowego.

Jeśli uczeń otrzyma 20 punktów ujemnych nie może otrzymać zachowania bardzo dobrego.Informacja wytworzona przez:
Irena Bukowska , w dniu:  03‑06‑2013 10:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Irena Bukowska , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑06‑2013 10:08:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive